Medlemmer og møteplan

Ansvar og oppgaver

Nemndas ansvar og oppgave er beskrevet i Delegasjonsreglementet, kapittel 12 § 5.

Skattyter kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut.

Hvis klagen gjelder et vedtak (utskrivningsvedtak) som er fattet av eiendomsskatte-kontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.