Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Ansvar og oppgaver

Kommunestyret har valgt en sakkyndig eiendomsskattenemnd på tre medlemmer (med personlige varamedlemmer) til å verdisette eiendommer i kommunen på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsfolk.

Nemnda bestemmer hvilke alminnelige retningslinjer som skal legges til grunn ved takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Nemnda skal fastsette takstene og ta stilling til om den enkelte eiendom skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten,