Her er retningslinjene for godtgjørelser til politikerne i web-versjonen. Det er også mulig å laste ned en pdf-versjon for utskrift.


Generelt

1 Godtgjørelser

2 Tapt arbeidsfortjeneste og omsorgslønn

3 Skyssgodtgjørelse

4 Frikjøpsordning og forsikring


Generelt

Reglene gjelder for kommunalt valgte/oppnevnte representanter. Reglene gjelder også de ansattes representanter i henhold til lover og avtaler mellom kommunen og de ansattes organisasjoner, når møtene holdes utenfor ordinær arbeidstid.

 • Reglene gjelder ikke for ansattes representanter i samarbeidsutvalgene for skoler og barnehager.
 • I tilfeller hvor utvalg ivaretar mandater til flere utvalg, og er personidentiske med disse utbetales kun godtgjørelse for ett utvalg.
 • Avregningsperioden blir oktober – oktober. (Eventuelle trekk i godtgjørelse skjer i november, jfr. avsnitt om fravær.)

1. Godtgjørelser

Ordfører

Ordførers godtgjørelse fastsettes til den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentanter.

 • Godtgjørelsen reguleres i takt med godtgjørelsen for stortingsrepresentanter.
 • Ordførers godtgjørelse: 11 mnd «lønn» + feriepenger.

Ordfører tilstås etterlønn ved valgperiodens slutt

 • i 1 ½ måned dersom vedkommende trer inn i stilling etter valgperiodens slutt eller hever pensjon
 • i inntil 3 måneder dersom vedkommende ikke trer inn i ny stilling etter valgperiodens slutt og heller ikke hever pensjon

 • Sykepenger: som for kommunalt ansatte.
 • Forsikringer: som for kommunalt ansatte.
 • Pensjonsretter: Innmeldt i kommunens pensjonsordning.

Varaordfører

Varaordfører gis en godtgjørelse tilsvarende 50 % av ordførers godtgjørelse, og inkluderer alt som hører til vervet som varaordfører, herunder møtevirksomhet i Formannskapet og Kommunestyret, styreleder i heleide kommunale selskap og andre råd og utvalg samt tapt arbeidsfortjeneste.

Etterlønn, forsikringer, sykepenger og pensjonsretter: som ordfører.

Mobiltelefon

Ordfører, varaordfører og utvalgsledere tilbys enten tjenestemobiltelefon i henhold til den ordning som gjelder for ansatte som av tjenstlige grunner må være tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid, eller kr. 6 000 pr. år som kompensasjon for utgifter knyttet til bruk av privat telefon.

Nestledere i utvalgene får kompensert kr. 2 000 pr. år.

Kommunestyret

Medlemmer

 • Fast årsgodtgjørelse tilsvarende 1 % av ordførergodtgjørelsen.
 • Varamedlemmer: kr. 1 000,- pr møte

Politiske grupperinger, kommunestyregruppene

 • Drift og frikjøp 1 % av ordførergodtgjørelsen pr. representant.

Partitilskudd

 • Grunnbeløp kr. 3 300
 • Partirepresentant: kr. 1 200

Tilskudd beregnes i forhold til valgresultatet. Ved utmeldelser eller overgang til annet parti forblir dette uendret.

Formannskapet

Medlemmer

 • Fast års godtgjørelse tilsvarende 10 % av ordførergodtgjørelsen. Varamedlemmer: kr. 1 000,- pr møte.

Valgstyret

Møtegodtgjørelse til medlemmene i Valgstyret kr. 1 000,- for egne møter.


Stemmestyrene

 • Godtgjørelse til leder av Stemmestyret: kr. 2 500,- per dag.
 • Godtgjørelse til medlemmene i stemmestyrene: kr. 2 000,- per dag.
 • For halv dag - halv godtgjørelse.
 • Gjøres gjeldende fra kommunestyrevedtak 18.06.15.

Utvalg for oppvekst - Utvalg for levekår - Utvalg for teknikk og miljø

Utvalgsledere

 • Utvalgsledere frikjøpes og gis en godtgjørelse tilsvarende 40 % av ordførers godtgjørelse og inkluderer alt som hører til vervet som utvalgsleder, herunder møtevirksomhet i utvalget, Formannskapet og Kommunestyret og eventuelt i andre råd og utvalg.
 • Etterlønn, forsikringer, sykepenger og pensjonsretter som ordfører.

Nestleder

 • Gis en godtgjørelse tilsvarende 20 % av ordførers godtgjørelse.

Medlemmer

 • 10 % av ordførergodtgjørelsen

Varamedlemmer

 • kr. 1 000,- pr møte.

Kontrollutvalget

 • Medlemmer: 8 % av ordførergodtgjørelsen.
 • Leder: 10 %
 • Varamedlemmer: kr. 1 000,- pr møte.

For nestleder

 • Nestleder som fungerer som leder ut over ¼ av møtene tilstås godtgjørelse som leder.

FRAVÆR

 • Fravær fra møter i utvalg med fast godtgjørelse ut over ¼ av de faste møtene, fører til forholdsmessig reduksjon i årsgodtgjørelsen. (Eksempel: fravær fra halvparten av møtene gir ½ godtgjørelse.)
 • Dette gjelder for Kommunestyret, Formannskapet, Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår, Utvalg for teknikk og miljø og Kontrollutvalget.
 • Sykemelding regnes som gyldig fravær i forhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte.

Avkortning etter 25 % -regelen gjennomføres selv om det er tale om gyldig fravær på grunn av offentlig verv utenfor Askøy kommune. Unntak fra 25 %-regelen gis kun ved dokumentert sykemelding, eller etter søknad.

Andre nemnder og råd

 • Medlemmer og varamedlemmer: kr. 1 000,- pr. møte.
 • Leder:kr. 1 500,- pr. møte.
 • Representanter for interesseorganisasjoner valgt i kommunale utvalg, mottar godtgjørelse på lik linje med kommunalt valgte representanter.

For nestleder

 • Nestleder som fungerer som leder i et møte tilstås leders godtgjørelse.

Saksordfører

 • 3 % av ordførers godtgjørelse fra valg av saksordfører til saksordfører legger frem arbeidet for kommunestyret.
 • Tapt arbeidsfortjeneste kompenseres av kommunen i henhold til punkt. 2a.

Utsendinger, medlemmer av andre ad-hoc- og arbeidsgrupper oppnevnt av formannskapet eller utvalgene

 • For representanter fra Askøy kommune til andre verv, f.eks. utenfor kommunen, utbetales etter krav kr. 700 pr. møte. (Under forutsetning av at annen godtgjørelse ikke utbetales.)

2. Tapt arbeidsfortjeneste og omsorgslønn

a) Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og dekning av utgifter vervet gjør nødvendig.

 • Ulegitimert tap: kr. 1 000,- pr dag. Det forutsettes at møtet holdes på et tidspunkt der medlemmer må ta fri fra sitt daglige arbeid for å delta.
 • Legitimert tap erstattes med inntil kr. 3 000.- pr dag. (Gjelder både arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende).
 • Punktene over beregnet etter 7. 5 timer pr. dag.
 • (For arbeidstakere som har fri med lønn for å ivareta offentlige tillitsverv blir det ikke gitt tapt arbeidsfortjeneste, jfr. KAD rundskriv av mars 96).

b) Forhold vedrørende ivaretakelse av politisk verv - arbeidstakere med særskilt arbeidstid

 • Askøy kommune dekker legitimerte krav på tapt arbeidsfortjeneste for personer som etter oppsatt turnus har nattevakt forut for møter i Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår, Utvalg for teknikk og miljø eller formannskapsmøter. Det er en forutsetning at møtene tar til før kl. 11:30.
 • Askøy kommune dekker legitimerte krav på tapt arbeidsfortjeneste for personer som etter oppsatt turnus har vakt natten etter et kommunestyremøte.

c) Omsorgsutgifter (tilsyn med barn, syke og eldre)

 • dekkes med inntil kr. 400,- pr møte for legitimerte utgifter.

d) Andre

 • Selvstendig næringsdrivende får, etter krav, erstatning i henhold til legitimert tap maks. kr. 3 000,- pr dag. Det skal bekreftes ved attest fra skatte- og regnskapskontoret at vedkommende er selvstendig næringsdrivende.
 • Grupper uten fast lønnet arbeid f.eks. pensjonister, husmødre, studenter og frilansere gis etter krav, erstatning i henhold til ulegitimert tap. Det er en forutsetning at det oppgis hva tapet referer seg til. Tapet bekreftes ved underskrift fra den som fremsetter kravet.
 • Viser til skjema krav om tapt arbeidsfortjeneste.

3. Skyssgodtgjørelse

 • Representanter må selv kreve skyssgodtgjørelse til hvert møte. Utbetales i henhold til kommunens regulativ.

4. Frikjøpsordning og forsikring

 • Hvert parti gis mulighet til frikjøp med 10 % av ordførers godtgjørelse opptil 6 representanter. Dersom partiet har mer enn seks representanter i kommunestyret gis det 2 % frikjøp pr. representant, utover de nevnte 6.
 • Frikjøp beregnes i forhold til valgresultatet. Ved utmeldelser/overgang annet parti forblir dette uendret.
 • Godtgjørelse skjer i henhold til ordførers ”lønn”.
 • Den person som frikjøpes må selv klarere nødvendig permisjon fra hovedarbeidsgiver. Dersom en omfattes av en pensjonsordning er det en fordel at nåværende pensjonsordning beholdes og at hovedarbeidsgiver eventuelt sender refusjonskrav for den del av pensjonspremien som tilsvarer tilstått permisjon.
 • Ordningen er ikke å betrakte som et ansettelsesforhold i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Godtgjørelsen betales som månedsbeløp i 11 måneder pluss feriepenger som for ansatte.