Askøy kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon. Henvendelser fra media og innbyggere skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det er mulig. Media skal brukes for å kommunisere budskap knyttet til vår virksomhet.

1 Informasjonsansvar

  • Det øverste informasjonsansvaret i Askøy kommune ligger hos rådmann, som uttaler seg i overordnede, administrative saker. Med rådmann menes her rådmannsteamet (rådmann og kommunalsjefer).
  • Fagsjefene er rådmannens fremste rådgivere. I saker som gjelder det helhetlige tilbudet innenfor disse tjenesteområdene, er det fagsjefene som uttaler seg på vegne av rådmann.

2 Hvem kan gi opplysninger

  • Fagsjef og ledere har det faglige, økonomiske, personalmessige og administrative ansvaret for sin enhet. I dette ligger også et informasjonsansvar. Ledere har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige vurderinger innenfor sine ansvarsområder og opptrer da på vegne av rådmann. Målet skal være at pressen alltid får et svar. Rådmann og kommunikasjonssjef kan konfereres dersom man er usikker på hvilke opplysninger man kan gå ut med, og holdes orientert om saker som forventes å komme i mediene.
  • Fagsjefer og ledere, inkludert daglig ledere i kommunale foretak, kan delegere mediekontakten til den medarbeideren som har best kjennskap til saken og som ut fra et faglig ståsted kan gi den beste fremstillingen fra kommunens side. Den som uttaler seg skal opptre lojalt ovenfor Askøy kommunes politiske og administrative vedtak.
  • Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode mediesaker.

3 Ytringsfrihet

  • Ansatte i Askøy kommune har ytringsfrihet som privatpersoner, og må gjerne ta del i den offentlige samfunnsdebatt. Ansatte har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner når de uttaler seg eller kommenterer saker innenfor kommunens ansvarsområder. Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-postsignatur eller brevark skal ikke brukes når den ansatte uttaler seg som privatperson. Ansatte kan ikke uttale seg som privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen sentral rolle.
  • Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt.

4 Leserbrev

  • Leserbrev i papir- og nettaviser skal som hovedregel ikke besvares. Rene faktafeil kan korrigeres av enhets- eller stabsleder, i samråd med kommunikasjonssjef, kommunalsjef eller rådmann.

5 Krisekommunikasjon

  • Dersom det oppstår en situasjon der kommunal kriseledelse (KKL) etableres, erstattes dette reglement av Askøy kommunes beredskapsplan for krisekommunikasjon.

6 Leder kommunikasjon

  • Leder Kommunikasjon er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.

Askøy, 2. februar 2016

Rådmann Eystein Venneslan