Artikkelindeks

Fullmakter

Kommunestyret vedtar, normalt en gang i hver kommunestyreperiode, reglement for finans- og gjeldsforvaltning og delegerer den løpende finans- og gjeldsforvaltningen til rådmannen som er ansvarlig for å gjennomføre finansielle plasseringer og forvaltning av gjeldsporteføljen etter det vedtatte reglementet. Rådmannen har anledning til å delegere denne fullmakten videre.

Rådmannen har videre en selvstendig plikt til å vurdere hvorvidt det oppstår prinsipielle situasjoner og legge frem slike saker av prinsipiell betydning som måtte oppstå for kommunestyret.

Askøy kommune kan be om å bli omklassifisert fra uprofesjonell til profesjonell kunde hos inntil 5 finansinstitusjoner. Det delegeres til rådmannen å vurdere hvilke finansinstitusjoner en skal søke slik status for.

Rapportering

Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Rapportene blir lagt frem pr. 30. 04 og 31. 08

I tillegg skal rådmannen legge frem rapport pr 31. 12 som kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av:

  • Kommunens finansielle risiko på total nivå
  • Sammensetning av aktiva og passiva
  • Markedsverdi av aktiva, samlet og per aktivagruppe
  • Verdi passiva, samlet og per passivagruppe
  • Løpetid passiva, aktuelle markedsrenter samt egne rentebetingelser
  • Verdi av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
  • Beskrivelse av vesentlige markedsendringer samt gi en vurdering av endring i finansiell risiko
  • Avvik mellom krav i reglementet for finans- og gjeldsforvaltning og den faktiske forvaltningen

Håndtering av avvik

Eventuelle avvik ved finans- og gjeldsforvaltningen i forhold til bestemmelsene i dette reglement skal håndteres på følgende måte:

Rådmannen skal informere finansutvalget om den aktuelle situasjonen. Finansutvalget skal deretter ta stilling til om dette er en vesentlig sak som skal rapporteres videre til kommunens politiske organer. Eventuelle avvik skal lukkes så snart som mulig med hensyn til markedssituasjonen.

Implementeringsfase

Eksisterende papirer før 1.7.2018 kan beholdes til de forfaller til innløsning selv om de er utenfor de rammer som dette finansreglement setter.

Nye plasseringer som blir gjort skal være i henhold til dette finansreglement.