Artikkelindeks

Fondsplasseringer

 • Investeringer skal skje i en veldiversifisert portefølje av fond.
 • Vår aksje- og obligasjonsportefølje skal totalt sett ha lav til moderat risikoprofil.
 • Det enkelte fond kan kun ha en mindre andel investeringer i markeder med høyere risiko.

Strukturerte produkter

 • Investeringer skal kun skje i produkter der man har en garanti for å få tilbakebetalt minimum 90 % av investert beløp.

Rådmannen har beslutningsfullmakt til å kjøpe eller selge finansielle plasseringer.

Kommunestyret er besluttende enhet som bestemmer om kommunen skal kjøpe eller selge strategiske investeringer.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

Låneopptakene skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter.

Gjeldsporteføljen bør bestå av et begrenset antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at maksimum 50 % av den totale låneporteføljen skal komme til forfall i ett enkelt år og maksimum 25 % av den totale låneporteføljen skal komme til forfall i løpet av 30 dager.
Gjeldsporteføljen skal styres for å gi en forutsigbar kostnadsutvikling over tid. For å oppnå dette bør til enhver tid deler av låneporteføljen bindes opp med fast rente gjennom rentebytteavtaler. Andelen fast rente og lengden på bindingsperiodene (låneporteføljens durasjon) vil variere avhengig av rentenivå og rentekurvens helning.

Låneporteføljen kan inndeles i tre underkategorier;

 • finansiering av vann, avløp og renovasjon (VAR)
 • husbankfinansiering
 • øvrig finansiering

Låneporteføljen styres etter beste skjønn innenfor følgende rammer;


Lån til finansiering av VAR

kan enten sikres med ordinære sikringsinstrumenter eller med sikringsinstrumenter som er skreddersydd til selvkostregelverket. Den delen av VAR-porteføljen som sikres med skreddersydde sikringsinstrumenter kan sikres inntil 100 %.

Den delen av VAR-porteføljen som ikke er sikret med skreddersydde sikringsinstrumenter skal regnes som øvrig gjeld og følge regelverket for maksimum og minimum sikringsandeler som beskrevet under øvrig gjeld.

Husbankfinansiering

kan rentesikres enten gjennom fastrentelån i Husbanken eller ved bruk av finansielle instrumenter eller kombinasjoner av disse. Den delen av Husbankporteføljen som er formidlingslån kan sikres inntil 100 %

Den delen av Husbankporteføljen som ikke er formidlingslån skal regnes som øvrig gjeld og følge regelverket for maksimum og minimum sikringsandeler som beskrevet der.

Øvrig gjeld

er all annen gjeld enn VAR- og Husbankfinansiering. Øvrig gjeld skal styres innenfor følgende rammer;

Totale sikringer skal være innenfor:

 • minimum 15% av porteføljen skal være bundet med fast rente
 • minimum 15% av porteføljen skal ligge med flytende rente
 • lange sikringer (over 3 år) skal ikke overstige 75% av porteføljen

Følgende finansielle instrumenter kan brukes for å styre renterisikoen i låneporteføljen;

 • Rentebytteavtaler
 • Fast rente lån
 • Rådmannen har beslutningsfullmakt til å forvalte gjeldsporteføljen.