Innbyggerpanel

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre. Derfor har vi opprettet et innbyggerpanel.

Innbyggersamarbeid

Innbyggere som er med i panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og våre tjenester, og du deltar kun i det som interesserer deg.

Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid, slik at synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper dette kan gjør at innbyggerne i større grad vil:

  • gi uttrykk for sine meninger
  • bidra til kommunens utvikling
  • utøve innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte

Høres dette spennende ut?

Meld deg inn i innbyggerpanelet:  meld meg på

loading...
Hvem kan være med?

Alle innbyggere på Askøy kan melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse og er over 15 år. Innbyggerpanelet skal bestå av kvinner og menn i ulike aldersgrupper, som er bosatt på forskjellige steder i kommunen. Kontakt med panelet skjer i hovedsak gjennom utsendelse av e-postundersøkelser. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte paneldeltakerne per SMS.

Hva er et elektronisk innbyggerpanel?

Et innbyggerpanel er en elektronisk samling av innbyggere som har sagt ja til å delta i utvikling av kommunale tjenester og lokalsamfunn. Panelet skal inviteres til å delta i undersøkelser men det vil også være aktuelt å invitere deler av panelet til å prøve ut nye former for dialog og samskaping. Dette kan for eksempel være fokusgrupper som utforsker og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger. Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell!

Hvordan bruker vi resultatene?

Resultater av panelundersøkelser og samskapingsaktiviteter dokumenteres på denne siden, men sendes også ut til alle paneldeltakerne som har deltatt. Meningen er at innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode. Da er det en selvfølge at kommunen følger opp aktiviteter de tar initiativ til og sørger for at paneldeltakernes innsats får betydning.

Fortrolighet og anonymisering

Vi garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill du kommer med i for eksempel utsendte spørreundersøkelser. I rapportering av resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, e-postadresse eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer om Askøy kommunes personvernerklæring.

Vi drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management Consulting AS. Undersøkelsene lages i SurveyXact, et spørreskjemaverktøy med høy datasikkerhet. Du kan lese mer om SurveyXact og datasikkerhet på selskapets nettside.

Det er frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte panelundersøkelsene. Hvis du ønsker det kan du når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i panelundersøkelser. Du kan når som helst få tilgang på hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker eller hvis du ønsker å få endret feilaktige opplysninger.

Hvordan endrer du personlige opplysninger eller melder deg ut av panelet?

Hvis du endrer e-postadresse eller postnummertilhørighet er det viktig at du melder fra om dette. Andre opplysninger du registrerte når du meldte deg inn i panelet kan også endres. Du kan også melde deg ut av panelet når som helst. Alt dette kan gjøres ved å sende en mail til  eller benytte en lenke som framkommer i e-postforsendelser til panelundersøkelser du blir invitert til å delta i.

Se resultater fra panelet under

loading...
Sluttrapport spørreundersøkelse handel 2023

Som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel er det utarbeidet en handelsanalyse for Askøy kommune. I den forbindelse er det gjennomført en spørreundersøkelse i
Innbyggerpanelet for å få innsikt i askøyværingenes handlemønster og reisevaner knyttet til handling.

Se resultat fra undersøkelsen:  Sluttrapport spørreundersøkelse handel 2023

Aldersvennlige lokalsamfunn

Dette var pilotprosjektet og vår første spørreundersøkelse der innbyggerpanelet ble benyttet.

Spørsmålene handlet om aldersvennlige lokalsamfunn, et prosjekt som søker informasjon om hvordan kommunen kan jobbe bedre for å
imøtekomme behovene til våre innbyggere når det gjelder hvordan vi bor og lever.

Panelets deltakere fikk tilsendt et digitalt spørreskjema som tok i underkant av 10 minutter å svare på, og under har vi oppsummert undersøkelsen.

Les resultat fra undersøkelsen:  Aldersvennlige lokalsamfunn på Askøy - en mulighetsstudie sluttrapport

Telefoni-undersøkelse i Askøy kommune

I januar 2022 spurte vi innbyggerpanelet vårt noen spørsmål om hvordan de opplever å kontakte kommunen på telefon.

Svarprosenten var rundt 80 prosent, og undersøkelsen viser i korte trekk at vi har litt å jobbe med for å gjøre telefonitjenesten bedre. Vi skal se videre på hvordan telefonkøen (tastevalg) er bygget opp og på hvilken måte tastevalgene benyttes av de som ringer.

Telefoniundersøkelsen kan også brukes for å tilrettelegge slik at innbyggerne bedre kan hjelpe seg selv via vår hjemmeside (askoy.kommune.no). At man kan slippe å ringe i utgangspunktet.

Les resultat fra undersøkelsen:
Telefoniundersøkelse medvirkning januar 2022 Askøy kommune

Dialogkafé - koordinerte helsetjenester, vår 2022

I april 2022 ble det gjennomført dialogkafe om tema koordinerte helse- og omsorgstjenester. Dialogkafe ble valgt fordi metoden egner seg til å reflektere sammen med andre i mindre grupper.
Invitasjon til å delta på dialogkafe ble sendt ut bredt via ulike kanaler også til deltakerne i Innbyggerpanelet.

Brukeropplevelsene som kom fram i dialogkafeen er kort oppsummert, og skal brukes i Koordinerende enhet for å forbedre kommunens arbeid med koordinerte helsetjenester, IP og koordinator.

Les rapporten fra dialogkafeen:  Oppsummering etter dialogkafe 2022

Les mer om Koordinerende enhet her.

Spørsmål?

Send en e-post til

Back to top