KUNNGJØRING

Ingersvann 10. august 2018


Situasjonsbilde

Status fredag 17. august klokken 14.00

Det er viktig at alle innbyggere og næringsliv forstår at vi er i en kritisk situasjon når det gjelder drikkevannsreservene. 

Restriksjonene fortsetter frem til vi melder at vannkrisen er over. Det betyr at all bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Tusen takk for at du minimerer vannforbruket så mye som mulig.

Hva med nedbøren?

Ja, det er øs pøs regnvær for tiden, men det hjelper ikke mye. Vi trenger 2 meter (!) nedbør frem til nyttår for å fylle vannmagasinene. Det er lite sannsynlig. En normal nedbørshøst vil på langt nær være nok. Ikke bruk nedbøren som målestokk for om vannkrisen kan avblåses. Vi varsler som sagt om når du kan bruke vann som normalt.

Næringslivet

Vi hadde møte med bensinstasjonene med vaskehall, samt nettbuss (som har vaskehall for bussene sine på Ravnanger), torsdag 16. august ved Ingersvann.

Vi har også hatt møter med andre næringslivsaktører, og jobber med å samle en oversikt over hvilke næringer som bruker mye vann.

Les mer om møter med næringslivet her.

Askøyhallen og terapibadet

På grunn av vannkrisen blir ikke bassengene i Askøyhallen og Terapibadet på Furuly fylt opp. Det er selvsagt beklagelig med tanke på svømmeopplæring, trening og folkehelse.

Det er også et inntektstap for kommunen, på samme måte som at næringslivet har tapte inntekter. Men det er viktigere å prioritere drikkevann til innbyggerne.

Ny rørledning Askevatnet – Ingersvann

Arbeidet med den nye rørledningen som skal pumpe vann fra Askevatnet til Ingersvann er begynt. Denne forventes å stå ferdig til november, og er avgjørende for å få nok vann fremover.

Når denne er på plass vil nedbør igjen være med å fylle vannmagasinene.

Med ønske om en god og våt helg

 


Status fredag 10. august kl. 16:00

Vi har laget en statusvideo 10. august:

Hvor lenge varer vannet?

Vi estimerer at vi har drikkevann i 8-10 uker pr. i dag, om alle innbyggere og bedrifter er lojale til vannrestriksjonene. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold..
Men det er mange faktorer som påvirker dette:

• Nedbør/temperatur
• Vannuttak
• Kvalitet på råvann
• Hvor raskt overføringsledningen fra Askevatn kan realiseres

Nedbør

Regnet som kommer nå går i all hovedsak i naturen, som er knusktørr. Dermed renner det nesten ingenting i kildene.

Vi har sett på nedbørsstatistikk. En normal høst vil ikke gi nok vann til at nedbør alene kan fylle opp drikkevannskildene. I fjor høst regnet det mer enn normalt. Samme mengde i år vil også være for lite.

Rørledning fra Askevatn

Anbudsrunden med å legge rørledningen fra Askevatn til Ingersvann gikk ut i dag. Møte med leverandør ble holdt i dag, og vi kommer med informasjon om fremdrift så snart vi vet mer. Det er forventet at denne er på plass til november.

Hva med vaskehallene?

Vi har tidlig i sommer bedt bensinstasjoner med vaskehall om å være lojale mot vannrestriksjonene. Dette er en viktig inntekstkilde for bensinstasjonene, som er viktig for næringslivet på Askøy. Men det er svært få som vasker bilene sine i vaskehall, så det regulerer seg nesten selv. Det er ikke lov å vaske bilen hjemme!

Vi tar ny kontakt med vaskehallene neste uke.

Restriksjonene videreføres

Frem til noe annet varsles, så videreføres alle restriksjoner: All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Det siste som skjer er at innbyggere skal miste vann i kranen hjemme.

Med ønske om en god og våt helg.


Status tirsdag 7. august kl. 14:00

Nedbør

Vi har sett på nedbørsstatistikk. En normal høst vil ikke gi nok vann til at nedbør alene kan fylle opp drikkevannskildene. I fjor høst regnet det mer enn normalt. Samme mengde i år vil også være for lite.

Derfor jobber vi med alternativer. Blant annet er det anbudsåpning i morgen, 8. august, for arbeidet med en rørledning fra Askevann til Ingersvann.

Vannmengde

Det er vanskelig å si eksakt hvor lenge vannet vil vare, siden det er mange faktorer som påvirker dette. Blant annet vil forbruk og nedbør være avgjørende. Derfor er det viktig å få på plass en rørledning fra Askevann.

Restriksjonene videreføres

Frem til noe annet varsles, så videreføres alle restriksjoner: All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Vi kommer tilbake med mer informasjon på fredag 10. august.


Status fredag 3. august kl. 14:00

Situasjonen følges fortløpende.

 • Det pågår kontinuerlig arbeid i Ingersvann for å kontrollere pumpesystemer, og for å sikre driften. Vi har hele tiden folk på jobb.
 • Vi modifiserer og forbedrer løsninger for å gjøre løsningene mer robust. 
 • Ingen endring i restriksjonene. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Kommunal kriseledelse har nytt møte tirsdag 7. august. Om ikke noe spesielt skjer før dette, kommer neste statusoppdatering etter møtet.

Se tidligere statusoppdateringer under.

God helg!


Status tirsdag 31. juli - Kl. 12:00

Situasjonen følges fortløpende.

 • Kriseledelsen hadde nytt møte i dag, og fikk oppdatering om vannsituasjonen.
 • Ingen nye tiltak eller restriksjoner settes i gang nå. Situasjonen er uendret. Det betyr at restriksjonene fortsatt gjelder. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.
 • Seksjon vann og avløp (VA) jobber med pumpesystemet i Ingersvann, som sørger for å pumpe vann over til Kleppedammen.
 • Regnet som er meldt er ikke nok til å oppheve restriksjonene. Men dette vurderes fortløpende.

Vi oppfordrer til fortsatt sparing

Innbyggerne er flinke til å ta dette på alvor, og det hjelper på vannuttaket.

Kommunal kriseledelse har nytt møte fredag 3. august. Om ikke noe spesielt skjer før dette, kommer neste statusoppdatering etter dette møtet.

Se tidligere statusoppdateringer under.


Status fredag 27. juli – Kl. 14:00

Situasjonen følges tett

 • Kriseledelsen hadde møte i dag og fikk oppdatering om vannsituasjonen.
 • Tilbakemelding fra Seksjon vann og avløp (VA) er at folk er flinke til å følge opp sparetiltakene og at kommunen har fått bedre oversikt over tilgjengelige vannreserver.
 • De mener derfor at det ikke er behov for å iverksette ytterligere tiltak ennå.

Om midlertidig overføring av vann fra Askevatnet

 • VA er i gang med å kontakte grunneierne for å få nødvendige avtaler på plass. Anbudsinnbydelser er sendt ut og avdelingen vil velge leverandører i midten av august.
 • Deretter kan de gå ut med informasjon om hva som skal skje og når de beregner at arbeidene vil være ferdig.

Vi oppfordrer til fortsatt sparing

 • Så lenge denne ekstreme værsituasjonen varer, er det viktig at alle bidrar med å spare så godt de kan.

God helg!


Neste oppdatering er planlagt til ettermiddagen tirsdag 31. juli.


 Status onsdag 25, juli - Kl. 14:00

 • Angående melding på fredag ettermiddag om pumpehavari. Overføring av vann fra Ingersvatnet til Kleppedammen har kommet i orden igjen, og med samme kapasitet som tidligere.
 • Nedbøren i går gjorde godt, men det var altfor lite til at det fikk noen virkning av betydning på forsyningssituasjonen.

Presisering om vannhenting ved Storavatnet

  • Privatpersoner kan ikke hente vann, vannposten er beregnet på private transportører (firma som har avtale). 

Status mandag 23. juni - Kl. 13:00


Vannsituasjonen uendret

     • Selv om det kom litt nedbør i helgen hadde ikke det noen virkning på forsyningssituasjonen. Det må komme betydelige mengder, over en lengre periode, før vannreservene våre "friskmeldes".

Vannlevering prioriteres

     • Den ekstreme tørkeperioden har ført til at avdelingen har måttet sette alle sine ressurser inn på å løse vannproblemene.
     • Andre oppgaver, som for eksempel avløp og kloakklukt vil bli nedprioritert.

Tomt for vann? - Vannpost ved Storavatnet

     • Vi har inngått avtale med Bergen kommune om at private aktører kan tappe vann fra vannposten "Ørjabekken". Vannposten finner dere på østsiden av rundkjøringen (krysset) Askøyveien / Godviksvingene ved parkeringsplassen.
     • Se kart 

Mandag 23. juli - Kl. 08:30


     • I dag vil det bli utført målinger for å vurdere om pumpen midlertidig kan senkes tilstrekkelig for å starte overføringen av vann opp igjen .
     • Dersom det viser seg at tilgjengelig dybde inne ved dammen ikke tilfredsstiller senking kan overføringen tidligst starte når ny pumpe ankommer og arbeidet med utlegging, tilkobling og oppstartstest er gjennomført.

Fredag 20. juli - Ettermiddag


I ettermiddag ble det avdekket at overføringen fra Ingersvatn til Kleppedammen har stanset opp på grunn av at vannstand i Ingersvatnet er så lav at pumpen lå over vann. Det var allerede planlagt å senke ned ny pumpe, men ikke klar før torsdag 26.

Fredag 20. juli klokka 14:00


     • Drikkevannsreserven i Ingersvatn og Kleppedammen er svært presset. Til tross for vannrestriksjoner er det nødvendig å planlegge for å tilføre vann fra reservekilde for å sikre vannforsyning. Dette må skje raskt.
     • Det er også press vannbehandlingsanlegget ved Oksnesvatnet, og det kan antakelig bli problemer for enkelte private anlegg etter hvert.

Kleppedammen

     • Vannstanden i Kleppedammen synker med ca 1 cm pr. dag, forutsatt tilførsel av vann fra Ingersvann. 
     • Dette sikrer normal vannforsyning i noen få uker. 
     • Hvis overføringen fra Ingersvann stopper opp, forkortes forsyningstiden drastisk.  

Ingersvatn

     • Vannstanden synker nå med ca. 7 cm pr. dag. Det er usikkert hvor mye vann som er igjen i Ingersvatn.

Oksnesvatnet

     • Her er det utfordringer med kapasiteten på renseanlegget, høydebassenget og distribusjonsnettet. Unormalt vannforbruk vil føre til at de som bor høyest i terrenget mister vanntrykket. Dette vannet vil være en viktig reservekilde hvis Kleppedammen og Ingersvatnet går tørt, og overforbruk må unngås.

Tiltak som er iverksatt


     • Det er innført restriksjoner på forbruk
     • Det arbeides intensivt med å få på plass en vannledning fra Askevatnet som kan fylle på Ingersvatnet
     • Lekkasjer tettes for å begrense unødig svinn
     • VA har gått gjennom alle normale beredskapstiltak slik at ikke andre hendelser skal forverre situasjonen. (Ha nok kjemikalier til renseprosessen, nødstrømsaggregat med mer).
     • Det er opprettet begrenset kriseledelse KKL 
     • Det legges planer for hvordan en forverret situasjon kan håndteres

Hva kan du bidra med?


Vi har iverksatt, og fortsetter med tiltak for å sikre en god og stabil vannforsyning. For at det skal være mulig, må alle abonnenter bidra sammen med oss, for at det lengst mulig skal være vann til flest mulig.

. Tusen takk for hjelpen!


§ 3. 8 i standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.