Priser for vann- og avløpstjenester i 2018

Tjeneste

 

 

Pris

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangsettelsestillatelse.

Vann     12.000,00
Avløp     12.000,00
Anboring på kommunal vannledning    3.400,00

Årsgebyr vann og avløp  

 

Abonnementsgebyr (Note 1.) 

   
  Vann per år 2.007,00
  Avløp per år 1.734,00

Forbruksgebyr ved målt forbruk (Note 2.) 

   
  Vann per kr/m3 14,76
  Avløp per kr/m3 13,08
(Note 1.) Abonnementsgebyret skal dekke 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. Abonnementsgebyret er likt for alle abonnenter.   
(Note 2.) Forbruksgebyret skal dekke 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp.   

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk (Note 3.)  

 
Vann Fast årlig abonnementsavgift Bolighus 2.007,00
    Fritidshus 2.007,00
  Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter Bolighus 1.476,00
    Fritidshus 369,00
  fra 101 til 280 kvadratmeter Bolighus 2.952,00
    Fritidshus 738,00
  over 280 kvadratmeter Bolighus 4.132,80
    Fritidshus 1.033,20
Avløp Fast årlig abonnementsavgift Bolighus 1.734,00
    Fritidshus 1.734,00
  Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter Bolighus 1.308,00
    Fritidshus 327,00
  fra 101 til 280 kvadratmeter Bolighus 2,616,00
    Fritidshus 654,00
  over 280  kvadratmeter Bolighus 3,662,40
    Fritidshus 915,60
(Note 3.) Forbruksgebyr = stipulert forbruk x enhetspris. Gebyret for ulike arealgrupper går frem av tabellen nedenfor. Tallene viser samlet årsgebyr (abonnementsgebyr + forbruksgebyr)   

Bruk av vannmåler   

Leie av vannmåler (Note 4.)  per år 373,00

(Note 4.) Abonnenter med vannmåler skal betale et årlig gebyr for å dekke kommunen sine merkostnader med ordningen.   

Gebyr for frakopling og tilkopling av vann - eller slamtømming

Gebyret skal betales hvis en eiendom blir frakoplet kommunal vannledning over lengre tid. Gebyret skal dekke kostnaden som kommunen har ved frakopling/tilkopling.   
Frakobling: Beregnes etter medgått tid  per time 450,00
Tilkobling: Beregnes etter medgått tid  per time 450,00
Slamtømming (Note 5.)    914,00
(Note 5.) For abonnenter med offentlig kloakk innkreves avgiften i de årlige kloakkavgifter