D3 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

Generelle bestemmelser

3. 1; a: Betaling av gebyr

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling eller lignende. Etterfølgende endringer med betydninger for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være innbetalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha regningen. Rekvirentene er solidarisk ansvarlig.   

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i matrikkel-lovens § 32. Rekvirent har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt. I saker med utsatt oppmålingsforretning blir gebyr for oppretting av matrikkelenhet (kapittel 3. 2) og tilleggsgebyr (kapittel 3. 3) fakturert når matrikkelenheten(e) er tinglyst.   

3. 1; b:  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført; må avvises; ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1 tredjedel av gebyrsatsene. Avbrytes saken først etter avholdt oppmålingsforretning settes gebyret til 2 tredjedeler av gebyrsatsene.   

3. 1; c:  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.   

3. 1; d:  Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretningen om vinteren

Med hjemmel i forskrift, (Matrikkel-forskriften), av 26.juni 2009; nr. 864; § 18, tredje ledd. Tidsfristen som er satt i matrikkel-forskriften § 18, første ledd, løper ikke i perioden fra 1.desember til 1.april.   

3. 2: Gebyr for oppretting av matrikkel-enhet

Tjeneste

ÅR 2018

3.2.1: Oppretting av grunneiendom og festegrunn  

 
  3.2.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter
per stykk 25.000
  3.2.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 30.000
  3.2.1: c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 33.000
  3.2.1: d: areal fra 751, til 2.000 kvadratmeter per stykk 40.000
Note; 1 3.2.1: e: areal fra 2.001 kvadratmeter;  tillegg per påbegynt dekar 2.000
Note; 1: Gjelder kapittel; 3.2.1; punkt: a til d: I en rekvisisjon der flere enn 5 tomter grenser til hverandre, og måles opp samtidig, gis det 20 % rabatt av ovenstående fra tomt;1.

3.2.2: Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.   

  3.2.2; a: Gebyr per matrikkel-enhet 5.500

3.2.3: Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon   

  3.2.3;.a: areal fra 0, til 50 kvadratmeter per seksjon 7.500
  3.2.3; b: areal fra 51, til 250 kvadratmeter per seksjon 11.000
  3.2.3; c: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per seksjon 15.000
  3.2.3; d: areal fra 501, til 2.000 kvadratmeter per seksjon 38.000
 Note;2 3.2.3;e: areal fra 2.001 kvadratmeter  tillegg pr påbegynt dekar 1.100

3.2.4: Gebyr for oppretting av anleggseiendom   

  3.2.4; a: volum fra 0, til 2.000 kubikkmeter per stykk 30.000
 Note; 3 3.2.4; b: volum fra 2.001 kubikkmeter tillegg per påbegynt 1.000 kubikkmeter 2.000
3.2.5. Registrering av jordsameie: Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf. kapittel 7. 4   
3.2.6.  Gebyr for oppmålingsforretning uten markarbeid: Enkelte oppmålingsforretninger kan gjennomføres uten markarbeid. Rundskriv H-18, / 15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet angir hvilke saker dette gjelder (referanse til punkt. 20; - Bruk av kontorforretning). Gebyret settes til 65 % av satsene i 3.2.1; 3.2.3 og 3. 10.   
Note; 1: Begrenset oppad til kr. 100.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.1; d.   
Note; 2: Begrenset oppad til kr. 50.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.3;.d.
Note; 3: Begrenset oppad til kr. 150.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.4; a.   

3. 3:Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

 

3. 3;.a: Gebyr etter punkt. 3. 2, 1. til 3. 2, 6 tilleggsgebyr per matrikkel-enhet 2.300

3. 4: Grensejustering   

3. 4. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 4)   

  3.4.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter   10.500
  3.4.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter   13.000

3. 4. 2) Anleggseiendom (Note; 5)  

 
  3.4.2;.a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter   9.500
  3.4.2; b:) volum fra 251 til 1.000 kubikkmeter   12.000
Note; 4: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsareal begrenset opp til 500 kvadratmeter   
Note; 5: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsvolum begrenset opp til 1.000 kubikkmeter   

3. 5: Arealoverføring   

3. 5. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 6)  

 
  3.5.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter per stykk 25.000
  3.5.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 30.000
  3.5.1; c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 33.000
  3.5.1; d: fra 751 kvadratmeter (Note; 7) tillegg per påbegynt 500 kvadratmeter 2.100

3. 5. 2) Anleggseiendom (Note; 6)   

  3.5.2: a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter per stykk 30.000
  3.5.2; b: volum fra 251 til 500kubikkmeter per stykk 35.000
  3.5.2; c: volum fra 501 til 750kubikkmeter per stykk 40.000
  3.5.2;.d: fra 751 kubikkmeter (Note; 8) tillegg per påbegynt 500 kubikkmeter 2.100
Note; 6: Utløser dokumentavgift.   
Note; 7: Begrenset oppad til kr. 100 000 (inkludert gebyr etter 3.5.1. c.   
Note; 8: Begrenset oppad til kr. 100 000 (inkludert gebyr etter 3.5.2. c.   

3. 6: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning   

 

3. 6; a: for inntil 2 punkter    7.500

 

3. 6; b: for flere grensepunkter per punkt 1.300

3. 7: Klarlegging av eksisterende grense der grensen enten ikke er koordinatbestemt tidligere eller klarlegging av rettigheter   

 

3. 7; a: for inntil 2 punkter 

 

13.000

 

3. 7; b: for flere grensepunkter 

per punkt

2.600

3. 8: Privat grenseavtale, matrikkel-loven § 19   

 

3. 8;.a: for inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde 

  5.500

 

3. 8; b: for hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde

  1.500

3. 9:Utstedelse av matrikkel-brev

Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.

 

3. 9; a: Inntil 10 sider

per brev

175

 

3. 9; b: Over 10 sider 

per brev

350

3. 10: Areal til offentlig veg- og jernbanegrunn (Note; 9)   

 

3. 10; a: Areal fra 0, til 250 kvadratmeter  

per stykk

10.500

 

3. 10; b: Areal fra 251 til 500 kvadratmeter 

per stykk

13.000

 

3. 10; c: Areal fra 501 til 750 kvadratmeter  

per stykk

19.000

 

3. 10; d: Areal fra 751 kvadratmeter  

tillegg per påbegynt 500 m2

2.100

Note; 9: Gjelder ved benyttelse av de forenklede reglene i matrikkelloven § 24 fjerde ledd   

Gjelder punktene 3. 10, .a til c: I en rekvisisjon der flere enn 5 arealoverføringer måles opp samtidig gis det 20 % rabatt.