Gebyr etter plan- og bygningsloven (pbl)

1. 2 Plansaker

For saker etter  punkt 1. 2. A og 1. 2.B beregnes kun et fast enhetsgebyr. For saker etter 1. 2. c til og med 1. 2. f beregnes et samlet gebyr etter summen av A; B og C. Dersom reguleringsplanen avvises, betales 50 % av samlet gebyr. Fremlegges revidert planforslag i samme område beregnes nytt gebyr med 100 %.

(A.) Enhetsgebyr for sakstype

per sak

Pris

1. 2  A: Små endringer i reguleringsplan, jf. pbl § 12 avsnitt 14. 2. ledd (administrativ behandling)   15.000
1. 2  b: Mindre endringer i reguleringsplan, jf. pbl § 12 avsnitt 14. 2. ledd (politisk behandling)   25.000
1. 2  c: Detaljreguleringsplan, jf. pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   200.000
1. 2  d: Detaljreguleringsplan, jf.  pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   220.000
1. 2  e: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   325.000
1. 2  f: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   350.000

(B.) Gebyr oppstartsmøte

   
1. 2  g: For hvert oppstartsmøte per møte 15.000
1. 2  h: Underveismøte per møte 3.000

(C.) Arealgebyr for planområde

   
1. 2; i: For planområdets arealer, inntil 100.000 m2, betales per m2 grunnareal. (Se note, 1) per m2 6
Note; 1: Det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000 m2.  

1. 3 Konsekvensutredning, pbl. kapittel 7;A

   
1. 3 A: Gjelder i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg, 1 og 2, Tiltak til forskrift om konsekvensutredning   60.000

1. 4 Tiltak etter pbl. § 20. 1 og § 20. 2

   
For søknader i to trinn (rammetillatelse og igangsettelsestilatelse) ilegges gebyr på 100 %. For søknader i ett trinn ilegges samlet gebyr (90 %). Arealer er definert som bruksareal (BRA). BRA skal beregnes for alle etasjer, også kjeller og loft. Det beregnes ikke teoretiske etasjeplan for bygninger med etasjehøyde over 3 meter.  

1. 4 A: Grunnbeløp

   
Administrative kostnader og forberedende saksbehandling i saker etter  punkt 1. 4. Se note; 2   3.000 

1. 4 B: Nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg

   
Gebyr beregnes per m2 BRA for det samlede nye arealet. Se note; 3  per kvadratmeter  60

Utendørs anlegg.  (Note; 4)

   
1. 4 c: Areal under 1.000 m2   2.500
1. 4 d:  Areal mellom 1.000 til 5.000 m2   8.000
1. 4 e:  Areal over 5.000 m2   12.000

Endring av eksisterende bebyggelse

   
1. 4 f:  Innvendig ombygging og bruksendring. Se note; 5 per kvadratmeter BRA 60
1. 4 g:  Fasadeendring per bygning 2.500

Riving

   
1. 4 h:  Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg   2.500

Andre tiltak

   
1. 4.I: For saksbehandling av alle andre typer søknadspliktige tiltak som ikke kan beregnes etter forannevnte satser, herunder igangsettingstillatelser, reviderte tegninger, fornyelse av tillatelser og lignende  2.500
Note; 2: Søknader som er komplett på søknadstidspunkt faktureres med 80 % av grunnbeløp. Søknad via Byggsøk faktureres med 80 % av grunnbeløpet.  
Note; 3: Det beregnes gebyr for minimum 50, og maksimum 10.000 kvadratmeter. For terrasser, takoverbygg og andre nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter punkt 1. 4. I: dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50 kvadratmeter.  
Note; 4: For søknader om veger, tunneler, broer, parkeringsplasser, lekeplasser, idrettsanlegg og lignende beregnes gebyr ut fra arealet som tiltaket utgjør. Gebyr ble tidligere beregnet per m2.  
Note; 5: Det beregnes gebyr for minimum 50, og maksimum 5.000 kvadratmeter.

1. 5 Ansvarsrett

   

Ved behandling av søknad om ansvarsrett

   
1. 5.A: Gebyr per foretak 580
1. 5.b: Gebyr for personlig ansvarsrett søknad (selvbygger) og for foretak uten sentral godkjenning   1.800
1. 5.c: Avslag på søknad om ansvarsrett   1.800
     

1. 6 Delingssøknad, pbl. § 20 avsnitt 1, bokstav, M.

   
Ved fradeling av flere tomter med grunnlag i samme søknad beregnes 10 % av opprinnelig gebyr fra og med tomt nummer 6.  
1. 6. A: Fradeling av grunn, til bolig eller annet formål per parsell 11.710
1. 6. b: Fradeling som gjelder tilleggsareal, arealoverføring, mindre arealer til garasjer, parkering, naust og lignende   5.855
1. 6. c: For søknad om tillegg, endring av søknad   2.500

1. 7 Dispensasjonssøknad

   
1. 7, A: Søknad om dispensasjon fra lov, plan og forskrift (Note; 6) per søknad 10.000
Note; 6: Det beregnes ett dispensasjonsgebyr per søknad uavhengig av antall dispensasjonsforhold det tas stilling til ved behandlingen.  

1. 8 Behandling av avfallsplan

   
1. 8, A: Behandling av avfallsplan per stykk 2.000

1. 9 Forhåndskonferanse

   
1. 9, A: Forhåndskonferanse om søknadspliktige tiltak per stykk 1.700

1. 10 Oppfølging av ulovligheter

   
1. 10, A:  Oppfølging av ulovligheter etter plan og bygningsloven per time 1.000