Barnehage, SFO, Kulturskolen, Biblioteket, skjenkebevilling og miljørettet helsevern

Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste 

 

Pris 

Makspris heldagsplass

per måned

2.910

Tjenestene er ikke MVA-pliktige. Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år.

Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Hel plass

 per måned

2.884

Halv plass (inntil 10 timer per uke)

 per måned

2.198

Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter punkt 8)

 

212

Satser for Askøy kulturskole

Gruppeundervisning

per halvår

1.520

Individuell undervisning

per halvår

1.960

Instrumentleie

per halvår

860

Dirigent; instruktørtjenester til skolekorps

per halvår

6.000

Ingen søskenmoderasjon

 

 

Satser for Askøy Folkebibliotek

Overdagspenger per varsel

 

 

1. varsel

35

2. varsel

70

3. varsel

100

Satsene gjelder for personer fra og med fylte 17 år og er ikke kumulative.

 

 

Ambulerende skjenkebevilling

Gebyr for enkelt-arrangement

per arrangement

349

Satser for Miljørettet helsevern

Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg

per år

225

Behandling av melding eller søknad etter forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13

   
Opp til 50 personekvivalenter (PE) per søknad 3.015
fra 50 til 10.000 PE per søknad 4.139