§1 Formål og myndighet

1. 1 Ungdommens kommunestyre skal være et kontakt-, interesse- og rådgivende organ hvor ungdom fra kommunen kommer sammen og drøfter saker som vedkommer barn og unge. Slik får man mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker.

1. 2 a) Hvert år velger UKS to nye satsningsområder som varer i en periode på 2 år.
1. 2 b) Dersom ungdommens kommunestyre føler seg ferdig med et satsningsområde før det har gått to år, kan det byttes ut med et annet.

1. 3 Ungdommens kommunestyre er underlagt kommunen og kommunens administrasjon med hensyn til driften av rådet.

1. 4 a) Ungdommens kommunestyre skal fordele egne midler til selvvalgte rus- og alkoholfrie ungdomsprosjekter og organisasjoner.
1. 4 b) Ungdommens kommunestyre kan også fordele midler til egne satsinger, arrangement og drift.
1. 4 c) Ungdommens kommunestyre gir ikke tilskudd til enkeltpersoners karriereplaner og prosjekter knyttet til personlig bruk.

1. 5 Ungdommens kommunestyre skal fungere som kommunens høringsorgan i alle saker som vedkommer kommunens barn og unge. Uttalelser fra ungdommens kommunestyre skal tas til vurdering gjennom saksgangen i kommunen og skal følge saksdokumentene til det endelige vedtaket er tatt.

1. 6 Ungdommens kommunestyre skal sende representanter til Ungdommens fylkesting. Ungdommens kommunestyre har også myndighet til å foreslå kandidater til Ungdommens fylkesutvalg.

1. 7 Ungdommens kommunestyre kan være tilhører med to representanter i Askøy kommunes styringsorgan (kommunestyre og faste utvalg er åpne møter).

1. 8 Ungdommens kommunestyre er et religiøst og partipolitisk uavhengig organ. Ungdommens kommunestyre har selv forbud mot alkohol og rusgifter på sine arrangementer, og støtter derfor ikke arrangementer der det oppfordres til, eller selges alkohol og rusgifter.

1. 9 Ungdommens kommunestyre skal være representert med minimum en representant i elevråd ved alle ungdoms- og videregående skoler i Askøy kommune.

§2 Sammensetning av ungdommens kommunestyre

2. 1 Ungdommens kommunestyre skal være sammensatt av ungdom i alderen 13-19 år som er bosatt i Askøy kommune eller har tilsvarende tilknytning til øyen(går på skole på Askøy).

2. 2 a) Det velges to hovedrepresentanter fra hver av ungdomskolene, tre hovedrepresentanter fra Askøy videregående skole og to hovedrepresentant fra Hop videregående skole.
2. 2 b) Det velges vararepresentanter til hver av hovedrepresentantene. Vararepresentantene skal stille dersom hovedrepresentanten er hindret fra å stille på møtet.
2. 2 c) For sikre kontinuitet er det mulig for opptil tre representanter å fortsette utenom de som blir valgt fra skolene. Disse representantene velges inn på periodens første ungdommens kommunestyremøte.

2. 3 Det stiller en politisk representant på hvert ungdommens kommunestyremøte som skal være en støttespiller. Den politiske representanten har talerett.

2. 4 Valgperioden er 1 år, fra skolestart til nytt styre er valgt.

2. 5 Ungdommens kommunestyre skal bestå av minst 40 % av hvert kjønn.

§3 Organisering og møteavvikling

3. 1 Ungdommens kommunestyre skal holde minst 9 møter i året. Møtene holdes i skoletiden fra 12:00-15:00 (med forbehold om endringer), og derfor i løpet av skoleåret. Møtedager varierer.

3. 2 Det skal alltid være et arbeidsutvalg (AU) som forbereder møtene og skriver sakslister og utfører nødvendig etterarbeid. Arbeidsutvalget velges av ungdommens kommunestyre. Arbeidsutvalget har fullmakt til å ta vedtak i ferier, og når en sak må avgjøres før neste ungdommens kommunestyremøte. Arbeidsutvalget består av ordfører, varaordfører og tre valgte representanter.

3. 3 a) En kontroll- og valgkomité skal velges innen skoleårets siste møte for en toårsperiode og bestå av minst tre representanter valgt av ungdommens kommunestyre. Det skal være minst en person av hvert kjønn i komiteen. Det skal være en viss kontinuitet i komiteen.
3. 3 b) Valgkomitéen skal foreslå ordfører, varaordfører og representanter til arbeidsutvalget.
3. 3 c)Kontroll- og valgkomiteen skal se over søknader (3 dagers behandlingstid) før de behandles i AU og UKS. Kontroll- og valgkomiteen kan da kommentere hvorvidt søknaden er kompatibel med UKS sine vedtekter, og begrunne sine beslutninger.

3. 4 Det skal innkalles til møter i ungdommens kommunestyre minst en uke i forkant av møtet. Sakspapirer skal sendes ut sammen med innkallingen.

3. 5 Arbeidsutvalget har fullmakt til å kalle inn til ekstraordinære møter ved behov, på kort varsel.

3. 6 Ordfører er møtestyrer, og varaordfører styrer ved ordførers fravær. Sekretærfunksjonen ivaretas av kommunen.

3. 7 Ungdommens kommunestyre legger i utgangspunktet møtene til Askøy rådhus.

3. 8 a) Minst halvparten av ungdommens kommunestyre må være tilstede dersom ungdommens kommunestyre skal være vedtaksføre.
3. 8 b) Vanlige vedtak avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet teller ordførers stemme dobbelt.
3. 8 c) Når vedtak skal fattes, skal personer med fordel i et bestemt utfall i valgresultatet ikke være til stede i salen/rommet. De er da inhabile.
3. 8 d) Ved personvalg stemmes det skriftlig.

3. 9 Vararepresentantene har ikke stemmerett, men uttalerett dersom hovedrepresentanten er til stede på møtet.

3. 10 Valg av ordfører, varaordfører og arbeidsutvalg skal senest skje på andre ungdommens kommunestyremøte på høsten.

3. 11 Varaordfører overtar for ordfører ved ordførers frafall. Ny varaordfører velges så på neste ordinære ungdommens kommunestyremøte.

3. 12 Ordfører representerer ikke en skole, men selve ungdommens kommunestyre. Dette gjelder også representanter som fortsetter fra tidligere år.

3. 13 Representanter som har sittet i ungdommens kommunestyre i minimum ett år og jobbet aktivt og stilt på minimum 6 møter, har krav på skriftlig bekreftelse/diplom på at de har sittet i ungdommens kommunestyre.

3. 14 a) Ungdommens kommunestyremøter er åpne.
3. 14 b) Gjester møter med talerett.
3. 14 c) Publikum som ønsker talerett må voteres over i ungdommens kommunestyre.

§4 Økonomi og administrasjon

4. 1 Ungdommens kommunestyre skal ha en kontaktperson/koordinator, som er ansatt i kommune

4. 2 Ungdommens kommunestyre søker hvert år om 100 000 kr fra kommunen. Penger som ungdommens kommunestyre mottar har de selv råderett over. Ungdommens kommunestyre har rapporteringsplikt over brukte midler, og regnskapet leveres til fagavdeling kultur.

4. 3 Medlemmer som har utgifter i forbindelse med møtene og tilstellinger arrangert av ungdommens kommunestyre, skal samle opp utgiftene og kvitteringer, og levere regnskapet til koordinator, (før jule- og sommerferien) for å få tilbakebetalt det som har blitt lagt ut.

4. 4 Som en del av jobben har koordinator ansvaret for ungdommens kommunestyre sin økonomi, og skal levere to økonomirapporter/regnskaper til ungdommens kommunestyre i året.

4. 5 Hvert år skal arbeidsutvalget sette opp forslag til budsjett for ungdommens kommunestyre, som skal drøftes og vedtas av ungdommens kommunestyre. Dette skal skje på skoleårets siste møte.

§5 Endring og evaluering

5. 1 Vedtektene skal evalueres minst en gang i skoleåret. Medlemmer av ungdommens kommunestyre og kontroll- og valgkomiteen kan da komme med endringsforslag til vedtektene. Endringsforslaget kan prøves ut av ungdommens kommunestyre, om nødvendig, og etter det voteres over.

5. 2 Ordningen med ungdommens kommunestyre skal evalueres med jevne mellomrom, for å sikre at det fungerer etter intensjonen.

5. 3 Vedtektsendringer trer i kraft etter godkjenning fra rådmann.


 Sist revidert i UKS: 21.01.2019. Tidligere revisjoner 29.10.2018 og 17.10.2017


 Jens H. Andersen – ordfører

Back to top