Om Kontrollutvalget

 • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 23-1 (Jamfør forskrift om kontrollutvalg og revisjon.)
 • Kommunestyret velger representanter til kontrollutvalget.
 • Utvalget har 5 medlemmer og minimum et av disse må være medlem av kommunestyret.
 • Leder for kontrollutvalget skal ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører.
 • Medlemmene og varamedlemmene kan ikke være representert i andre politiske utvalg.
 • Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen er utelukket fra valg.
 • Medlem i kontrollutvalget kan ikke ha ledende stilling, sitte i styre eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen har eierskap i, eller ha styreverv i interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefelleskap.
 • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
 • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.
 • Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, kan ikke legges til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Oppgaver

 • Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyret sine vegne.
 • Kontrollutvalget har som hovedformål å medvirke til en allmenn tillit i befolkningen, med hensyn til best mulig løsning av kommunale oppgaver.
 • Utvalget skal påse at den kommunale oppgaveløsningen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Utvalget skal også se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Revisjon

 • Askøy kommune har inngått avtale med Deloitte AS om levering av revisjonstjenester.
 • Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i selskap som kommunen har eierinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgaver i regi av kontrollutvalget.

Sekretariat

 • Kommune kjøper sekretariats-tjenester til kontrollutvalget av Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.
 • Sekretariats-tjenestene omfatter blant annet saksforberedelse for kontrollutvalget, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. (Eksempel er føring av møteprotokoll og iverksetting av vedtak.)
 • Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underlagt kontrollutvalget. De plikter å følge
  utvalget sine retningslinjer og pålegg.


 Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

 • Kontrollutvalget har normalt seks ordinære møter i året.
 • Møtene er åpne for publikum.
 • Sakspapirer, rapporter, protokoller og kontaktinformasjon for kontrollutvalget finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Åpne innsynsmodulen og se oversikt over medlemmer i utvalget


Rapporter og årsmeldinger

Forvaltningsrapporter

2017 1 - Forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT

2017 2 - Forvaltningsrevisjon, investeringsprosjekter vann og avløp

2018 1 Forvaltningsrevisjon saksforberedelse og vedtaksoppfølging

2019 1 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen

2019 2 Forvaltningsrevisjon av utleie av kommunal eiendom til næringsformål

2020 1 Forvaltningsrevisjon trygt og godt skolemiljø

Årsmeldinger

2017 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune 

2018 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune

2019 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune


Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Kontakt sekretariatet

Henvendelser sendes på e-post til  


Nyttige lenker

Kontrollutvalgsboken

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

 

Back to top