Formål

Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal ivareta grunnprinsippene i Kommuneloven med sikte på å bidra til å kunne gi kommunens innbyggere et best mulig stabilt tjenestetilbud.

Hjemmel

Lov av 25. september nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 52, forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 5. mars 2001 nr. 299 samt forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 nr. 635 som trer i kraft 1. juli 2010 og på det tidspunkt skal erstatte bestemmelsene i forskriften av 5. mars 2001.

Risikoprofil

Kommunen skal i sin finans- og gjeldsforvaltning ha en samlet lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad fluktuasjoner i finansmarkedet vil påvirke kommunens finansielle stilling.

Det skal være etablert følgende rammer som skal gjelde for forvaltning av kommunens midler og gjeld

  • Finansielle plasseringer 
    • Kortsiktig likviditet
    • Langsiktig likviditet
  • Strategiske investeringer
  • Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

 I tillegg skal det hvert år i budsjettprosessen fastsettes et avkastningsmål for de finansielle plasseringene.

Back to top