Formål

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høydeavmerkingen avviker fra dagens virkelighet.


Nytt system-NN2000

 • Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000).
 • NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid.
 • NN2000 er representert ved en referanseflate (geoiden) som harmonerer med middelvannstand i referanseåret 2000.

Hvorfor nytt høydesystem?

 • Vi får nå et ensartet høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet.
 • Høydesystemet stemmer med det en finner i «marken».
 • Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre en oppmålingsteknologien.
 • Nøyaktige 3D-data og data fra laserskanning stiller store krav til høydegrunnlaget.
 • Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg og anleggsvirksomhet.

Konsekvenser

  • Forskjellen mellom NN1954 som vi forlater og NN2000 i Askøy er relativt små.
  • Endring av høydereferanse krever en omregning av alle høydebærende data, og vil dermed få betydning for offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, og landmålere som jobber i og for Askøy kommune.
  • De kommunale kartbasene som er tilgjengelige for salg får nye høyder i løpet av sommeren.
  • Det er svært viktig at brukere av kommunens kartdata er oppmerksom på denne overgangen, og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse.

Merking av data

  • For å unngå misforståelser etter overgangen må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt avmerking av høydereferanse. For eksempel vil en datafil fra kommunen etter iverksettingsdato alltid være merket med Vert-datum NN2000.
  • Dersom en blander høydedata fra forskjellige system kan det få uante konsekvenser.

Ny høydemodell og nye fastmerker


Kontakt avdelingen

Back to top