D5 Gebyr etter jordloven

5.1 Behandling av saker etter jordloven. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-14-1336 

Tjeneste / tilbud

ÅR 2018

5.1, a) Gebyr for jordlovsbehandling; jordlovens § 12 2.000