Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Anskaffelser og kontrakter med leverandører og privatpersoner: Avtaler for levering av varer og tjenester til VA-anlegg Anskaffe varer og tjenester til kommunale VA anlegg ihht regelverk om offentlig anskaffelse. Adresser inkludert historikk, CV, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Anskaffelsesforskrift, Forsyningsforskrift
Beregn vann- og avløpsgebyr: Beregne årlig årsgebyr ut fra abonnement (per kvadratmeter bruksareal eller målestand) Informasjon om beregning og resultat - fastsette gebyr   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Tjenestemottaker Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Bestill vann- og avløpsledningskart: Kunde bestiller hos oss Levere i hht. Bestilling fra kunde og vurdere om bestilling er berettiget. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Offentlighetsloven, merinnsyn, Plan - og bygningsloven
Engangsgebyr: Fange opp nye tilknyttede bygg for tilknytningsavgift Innkreving av tilknytningsavgift Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Erstatningssaker: Behandle innkomne erstatningskrav mot Seksjon vann og avløp Avklare erstatningsansvar Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Lov om skadeserstatning Standard abonnementsvilkår
Grunnerverv: Erklæringer og avtaler med grunneiere. Kjøpekontrakter Båndlegge areal eller erverve for å legge VA-anlegg på privat eiendom. Tinglysing av rettigheter Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv VA-norm
Installasjon av olje- og fettutskillere: Plikt til å søke kommunal forurensingsmyndighet om tillatelse til installasjon av utskillere, samt oppfølging av disse. Behandling av søknader om utskiller, registrere og følge opp disse Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Tjenestemottaker, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Plan og bygningsloven Standard abonnementsvilkår Forurensningsloven
Installasjon/tømming av slamavskiller/ septik: Plikt til å søke kommunal forurensingsmyndighet om tillatelse til installasjon av utskillere, samt oppfølging av disse. Behandling av søknader om utskiller, registrere og følge opp disse Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Forurensningsloven Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. Standard abonnementsvilkår
Pålegg om utbedring av privat va-anlegg: Myndighetsutøvelse Ulike oppfølgingsprosesser for å sikre tilfredsstillende va-anlegg Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Forurensningsloven. Plan og bygningsloven Standard abonnementsvilkår
Registrere brukere i fagsystemer: Opprette brukere i fagsystemer, tilgang til faginformasjon og personopplysninger i henhold til arbeidsoppgaver. Adgangskontroll. Begrenset brukertilgang etter behov Personlig brukerkonto, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Boksvar f - berettigede interessene , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt GDPR
Sluttdokumentasjon tilknytning og anlegg: Fra private utbyggere og kommunale prosjekter Dokumentasjon på utført arbeid, rettigheter og tilknytninger, for bruk i videre kommunal drift Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Innmålingsinstruks VA norm Plan- og bygningsloven Standard abonnementsvilkår
Søk om tilknytning av privat va-anlegg: Skjema for nye tilknytninger, etablering av nye private anlegg og for omlegging av eksisterende private anlegg Behandling av søknader om tilknytning til off. va-nett Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Plan- og bygningsloven Standard abonnementsvilkår VA-norm
Søknad om dispensasjon fra Standard abonnementsvilkår og VA-norm for Askøy kommune: Plikt til å søke ved unntak fra abonnementsvilkårene og VA norm for Askøy kommune Dokumentasjon på unntak fra bestemmelser Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Standard abonnementsvilkår VA-norm
Telefonvarsling: Varsler publikum ved planlagte og akutte hendelser Informere om redusert vannkvalitet, avstenging og andre driftshendelser som berører publikum Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Drikkevannsforskriften § 23
Tømming olje/fettutskillere: Oppfølging av at utskillere installeres og driftes ihht regelverk Hindre uønsket påslipp til offentlig avløpsnett Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv Plan og bygningsloven Standard abonnementsvilkår Forurensingsforskriften
Uttalelse fra seksjon VA før søknad om tilknytning: Seksjon vann og avløp skal uttale seg om kapasitet for tilknytning. Behandling av søknader Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv, Innbyggere, Lag/organisasjoner Plan- og bygningsloven,
Vannmåler, søknad om installasjon for private: Søknad om å montere og leie vannmåler for målt vann for gebyr Behandling av søknader Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Standard abonnementsvilkår Norm for vannmålerinstallasjon
Vannmåleravlesning: Melding om målerstanden på vannmåler Registrering av målertall   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Vannmålerskjema for rørleggere: Skjema for uthenting av vannmålere for montering Behandling av utlevering av målere Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv Norm for vannmålerinstallasjon
Årsgebyr: Fange opp nytilknyttede bygg for årsavgift Innkreving av årsgebyr Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Back to top