Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen Ivareta retten til fritak for deler av KRLE-faget Fullt navn med historikk, Klassegruppe skole, Religion Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Elever, Foresatte Opplæringslova §§ 2-3, bokstav a, og 2-4
Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen Ivareta elevens rett til fritak fra opplæringsplikt. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Elever, Foresatte Opplæringslova, kapittel 2 § 2-1
Grunnskoleopplæring- retten til gratis opplæring Sikre gratisprinsippet i skolen. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Rett til gratis grunnskoleopplæring, Opplæringsloven
Hjemmeundervisning Ivareta retten til grunnskolopplæring for syke barn Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3
Innhenting av opplysninger til f.eks klagesak/forsikringssak Svare på innsynsbegjæring Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Person med behov for utredning/dokumentasjon, Elever Forvaltningsloven § 18, Forvaltningsloven §20
Innsynsrett og melding om avvik i registrertes personopplysninger i barnehage og skole Ivareta foreldres/foresattes innsynsrett. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Skoleinformasjon Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever Opplæringslova, Personopplysningloven
Klage på karakter Ivareta elevens rett til å klage. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Forskrift til opplæringslova, kapittel 5
Leirskoleopphold ved Fagerli leirskole For at leirskolen skal få nødvendig informasjon om elevene som deltar på leirskolen Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova §§ 2-3,2-15 og 10-9
Leksehjelp i grunnskolen Ivareta elevens rett til leksehjelp i skolen Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Klassegruppe skole Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever Opplæringslova §§ 10-9, 13-7A, Forskrift til opplæringslova kap. 1A
Medisinering av barn i skole og SFO Å imøtekomme elevens behov for medisinering i skoletid/SFOtid. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever, Foresatte Askøy kommune har rutiner for håndtering av legemidler i barnehager og skoler.
Opplæring i, og på tegnspråk Rettigheter i samsvar med Opplæringsloven § 2.6 Epost, Foresatte, Fødselsdato, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Oppholdsstatus, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Elever, Foresatte Opplæringslova §§ 2-6 og 5-1
Permisjon/fri fra skolen Permisjon fra obligatorisk undervisning. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte, Innbyggere Opplæringslova § 2-11 første og annet ledd
Redusert foreldrebetaling i SFO Ivareta retten til redusert foreldrebetaling. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringlova §13-7
Skade på elev i skoletiden Registrere skade på elev Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Forskrift Opplæringsloven §8
Skolefritidsordningen - SFO Ivareta rett til plass i SFO Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Elever, Foresatte Opplæringlova §§ 10-9, og 13-7
Skolemiljøet Ivareta retten til trygt og godt skolemiljø Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova § 9A
Skoleskyss - farlig vei Ivareta elevens rett til skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova § 7-1
Skoleskyss - spesielle behov Ivareta elevens rett til skyss i forbindelse med funksjonshemming/midlertidig skade. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Elever, Foresatte Opplæringslova §§ 7-3
Skoletilhørighet Elevens rett til fritt skolevalg. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova § 8-1
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/ vurdering med karakter Ivareta elevers rett fritak fra vurdering med vurdering med karakterer i skriftlig sidemål. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Forskrift til opplæringslova §§ 1-11, 3-22 og 4-15
Særskilt opplæring for minoritetsspråkelige elver i grunnskolen Ivareta elevens rett til sæsskilt norskopplæring Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Pårørende, Registreringsstatus, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova §§ 2-8, 3-12
Ungdommens kommunestyre (UKS) Registrere hvem som deltar i UKS, og kunne kontakte disse for å gi informasjon rundt deres oppgaver, møter og lignende som er en følge av deltakelse i UKS   Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Elever, Barn  
Utrede behovet for spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning Utarbeide sakkyndig vurdering Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Person med behov for utredning/dokumentasjon, Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Opplæringslova § 4a-2 Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Utsatt eller tidligere skolestart Ivareta elevens rett til å søke om utsatt eller tidligere skolestart. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova § 2-1
Utsatt skolestart/fremskutt skolestart Vurdere barnets behov/evne for utsatt/fremskutt skolestart Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Valg av målform Ivareta elevens rett til valg av målform. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte Opplæringslova § 2-5
Viderehenvisning til Spesialisthelsetjeneste Viderehenvise for utredning av diagnose i spesialisthelsetjenesten Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Viderehenvisning til STATPED Kompetanseheving i barnehage/skole/PPT, utredning av vansker Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a

Back to top