Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Adressetildeling - Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere den som er registrert eier eller registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Behandling av saker vedr. vei-adresse Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Matrikkelforskriften Forvaltningsloven
Anskaffelser - Kjøp av konsulenttjenester Vurdering av konsulentenes kompetanse (CV) Adresser inkludert historikk, CV, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Lov om offentlige anskaffelser
Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler - kontroll av yrkesstatus Sjekke at personen kan få autorisasjon - kontroll Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forskrift om plantevernmidler
Avløserordningene i jordbruket - søknad om tilskudd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere, Næringsliv Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Behandling av dispensasjonssøknad - Byggegrense langs kommunal veg - dispensasjon Innvilge/avslå dispensasjonssøknad for bygging langs vei og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Veglova, kap V Krav til avkjørsel
Behandling av endring av planer - Endre eksisterende plan Vedta plan Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Pbl.KU.Veglov.Naturmangfoldlov.Forskrift
Behandling av private reguleringsplaner - Private reguleringsplaner fremmet av private aktører Behandle private reguleringsplan forslag samt vedta planer Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Plan -og bygningsloven .Forskrifter. KU.Veglov,Fvl. Naturmangfoldlov
Bygge uten byggesøknad - Gjennomføring av byggearbeider uten søknad om byggetillatelse Ingen behandling av PBE       Granneloven Plan- og bygningsloven§ 32-1 Byggesaksforskriften §16-1 Bokstav G
Byggesak - Sletting av klausuler. I fast eiendom kan være tinglyst ulike klausuler/heftelser i medhold av plan- og bygningsloven og tidligere gjeldende bygningslovgivning. Slette klausul etter søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Plan- og bygningsloven
Drenering av jordbruksjord - Søknad om dreneringstilskudd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Jordloven, forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Jordloven
Fakturering - Fakturering av saker etter PBL, matrikkellova, eierseksjonslova med flere Fakturere saker som avdelingen har behandlet Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv, Lag/organisasjoner Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Forhåndskonferanse - Frivillig ordning, der parter møtes for å avklare tiltak og rammer for saksbehandling. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Plan- og bygningsloven Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
Forsøpling og ulovlig lagring - Pålegg om opprydding Ulovlighetsoppfølging Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forurensningsloven
Forurenset grunn - Tillatelse etter forurensingsforskriften kap.2 Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv, Innbyggere Forurensningsforskriften /forurensningsloven
Fradeling av eiendom - Opprettelse av ny grunneiendom, festetomt (bortfeste i mer enn 10 år), anleggseiendom og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (§ 20-4 d, jf § 26-1). Det vil si at det kreves tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven før man kan få oppmåling. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Matrikkelforskriften Plan- og bygningsloven
Godkjenne kjøp av gjødsel - Utstede bekreftelse for kjøp av kunstgjødsel Behandle forespørsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Innovasjon Norge - lån og tilskudd - Søknad om støtte til nærings-utviklingstiltak Uttale/tilråding og videresending til Innovasjon Norge Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen
Innsending av undertegnede dokumenter - Originaldokumenter som skal sendes på papir til tinglysing (erklæring om arealoverføring, samtykker, fullmakter med mer) Gjelder dokumenter som skal videresendes med en oppmålingssak til tinglysing Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Innsyn og utlevering av opplysninger fra matrikkelen - Krav om innsyn Behandle søknad om innsyn Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkelforskriften Offentlighetsloven
Klage på saker etter Eierseksjonsloven - Klage på vedtak Behandle klage på vedtak fra part i saken Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forvaltningsloven
Klage på saker etter Matrikkelloven - Behandle klage på vedtak Behandle klage på vedtak fra part i saken Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forvaltningsloven
Klage på saker etter plan- og bygningsloven - Klage på vedtak Behandle klage på vedtak Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forvaltningsloven
Konsesjon og boplikt landbrukseiendom - Søknad om konsesjon, evt. fritak fra lovbestemt boplikt Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Konsesjonsloven
Krav om saksomkostninger - Vurdere grunnlag for å dekke sakskostnader Behandle krav Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forvaltningsloven
Landbrukseiendom - fradeling: Søknad om deling av eiendom etter jordloven Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Jordloven § 12
Landbrukseiendom - omdisponering - Søknad om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Jordloven § 9
Melding om ulovlig tiltak - Melding om ulovlige forhold. Brudd på Plan- og bygningsloven Behandle varsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forvaltningsloven Plan- og bygningsloven
Motorferdsel i utmark og vassdrag - Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse Innvilge tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag, og kontakte søker ved behov Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Friluftsloven Havne- og farvannsloven Motorferdselloven Naturmangfoldloven Plan- og bygningsloven Småbåtloven
Nydyrking av arealer til jordbruksformål - Søknad om nydyrking Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Jordloven, forskrift om nydyrking
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - søknad om tilskudd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skogloven, Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning etter matrikkelloven Behandling av rekvisisjon Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Opprette produsentnummer Behandle forespørsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Regler fra Landbruksdirektoratet
Overføring av mindre areal ved grensejustering - Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent må sende inn rekvisisjon om oppmålingsforretning. Kommunen vurderer om saken kan gjennomføres som grensejustering etter regelverket i matrikkelloven. Behandling av rekvisisjon Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Matrikkellova
Overføring av større areal ved arealoverføring - Arealoverføring krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Hvis søknaden godkjennes blir det opprettet en oppmålingssak for gjennomføring av oppmålingsforretning. Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Matrikkelforskriften Plan- og bygningsloven
Produksjonstilskudd i jordbruket - Søknad om statstilskudd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Regionalt miljøprogram i jordbruket - søknad om tilskudd Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv, Innbyggere Jordloven, Forskrift om tilskot frå regionalt miljøprogram, Hordaland
Reseksjonering av eiendom - Reseksjonering av tidligere seksjonert eiendom. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Retting av feil i matrikkel Rette opp i feil i matrikkel etter innkomne krav om retting eller av eget tiltak Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Sammenslåing av eiendom - Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenslåes til en eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkelforskriften Forvaltningsloven
Seksjonering - Opprettelse av eierseksjoner. Eierseksjon er en andel i en eiendom med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Behandling av søknad for seksjonering av eiendom Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Skogfond - Søknad om utbetaling av avsatt skogfond Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skogloven, Forskrift om skogfond o.a.
Sletting av seksjonering - Sletting av eierseksjonssameie. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknad om tilskudd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Jordloven, Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søke om byggetillatelse med hjelp av fagfolk - Søknad om påbygg, tilbygg, utgraving, taktterrasser, bygninger, konstruksjoner mv behandle søknader, veiledning Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften Byggteknisk forskrift
Søke om byggetillatelse på egen hånd - Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur. behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften Byggteknisk forskrift
Søke om nedsettelse av gebyr - Vurdere grunnlag for nedsettelse av ilagt gebyr behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere plan-og bygninngsloven, forvaltningsloven
Søknad om bygging av landbruksveg Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
Søknad om skadefelling - Søknad om tillatelse til felling av vilt som gjør skade på eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Naturmangfoldloven, Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre vilt-arters reproduksjon
Tidligpensjon for jordbrukere - Søknad om tidligpensjon Behandling av søknad for videresending til fylkesmannen Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Back to top