Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Akuttovernatting for bostedsløse Skaffe midlertidig botilbud til personer som er uten sted å bo og som selv ikke klarer å skaffe dette, og å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 27 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Innbyggere Sosialtjenesteloven § 27
Individuell plan, koordinering av tjenester fra ulike offentlige virksomheter Fatte enkeltvedtak, sette opp individuell plan, koordinere tjenestene som inngår i planen Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Innbyggere Sosialtjenesteloven § 28 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1
Kvalifiseringsprogram etter sosialtenesteloven Fatte enkeltvedtak på kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven, med en eller flere aktiviter som kan inngår i programmet Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Innbyggere Sosialtjenesteloven
Råd og veiledning på andre områder enn økonomi (f. eks skaffe og å beholde bolig) Avklare brukers behov for hjelp til å håndtere sin situasjon, å fatte vedtak om råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Innbyggere Lov om sosiale tjenester § 17
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Avklare brukers behov for hjelp til å håndtere gjeld, og bidra i kontakt med kreditorer og andre offentlige myndigheter, å fatte vedtak om råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Innbyggere Lov om sosiale tjenester § 17
Økonomisk sosialhjelp Avklare brukers behov for økonomisk støtte og avklare brukers rettigheter, og å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Innbyggere Lov om sosiale tjenester §§ 18, 19, 20, 20a

Back to top