Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Avlastning institusjon Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven
Bestilling av legemidler og medisinsk forbuksmateriell fra Apotek 1 Bestilling av legemidler og medisinsk forbruksmateriell på vegne av tjenestemottakere. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Tjenestemottaker Helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven.
Bistand fra syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Få bistand fra SAPT til klient Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Bo-oppfølging Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pårørende, Tjenestemottaker Helse-og omsorgstjenesteloven
Brukerstyrt personlig assistanse innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Foresatte, Tjenestemottaker Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven
Dagsenter som avlastning Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Dagsenter/aktivitetstilbud Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Pårørende, Tjenestemottaker kommunalt servicetilbud
Døgnavlastning innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Innbyggere, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetslov
Fallforebyggende Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Fastleger på Fenring Fastlege Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Innbyggere, Pasient (bruker), Tjenestemottaker Helsepersonelloven, forskrift om fastlegeordninge i kommunene, forskrift om pasientjournal, Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Forebygging av helseutfordringer Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker, Pårørende ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Habilitering og rehabilitering utenfor institusjon Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse-og omsorgstjenesteloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering
Helsetjenester i hjemmet Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pårørende, Tjenestemottaker Helse-og omsorgstjenesteloven
Hjelpemidler Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Folketrygdloven, Helse- og omsorgstjenestelov, Forskrift om habilitering og rehabilitering
Hjertesviktkoordinator Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Pårørende, Tjenestemottaker -
Hukommelsesteam Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pårørende, Tjenestemottaker Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasientrettigheter
Individuell plan og koordinator innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Barnevernloven, Psykisk helsevernloven , Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om sosiale tjenester i NAV, Spesialisthelsetjenesteloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuell plan i NAV
Innhenting av inntektsopplysninger Innhente og lagre opplysninger, og fatte vedtak om egenandeler. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Inntekt, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Pasient (bruker), Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Forvaltningsloven, alle med forskrifter - spesielt Egenandelsforskriften.
Innsatsteam for alvorlig syke barn Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Tjenestemottaker, Pårørende, Foresatte Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Koordinator alvorlig syke barn Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker, Pårørende, Barn, Foresatte -
Legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp Sikre befolkningen øyeblikkelig helsehjelp Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Barn, Tjenestemottaker, Pasient (bruker), Innbyggere Helsepersonelloven, akuttmedisinforskriften, forskrift om pasientjournal Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Omsorgsbolig innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Sosialtjenesteloven
Omsorgsstønad innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetslov
Praktisk bistand (Hjemmehjelp) Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse-og omsorgstjenesteloven
Psykisk helsetjenester i kommunen til voksne Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende, Innbyggere Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasientrettigheter
Psykologer i kommunehelsetjenesten Helsehjelp Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere, Pasient (bruker) Aktuelle lover i helse- og omsorgstjenesten
Råd og veiledning til kreftrammede (kreftkoordinator) Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pårørende, Tjenestemottaker Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Saksbehandling - Klager på helse- og omsorgstjenester innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Sosialtjenesteloven, Forvaltningsloven
Saksbehandling - Søknader om helse- og omsorgstjenester innhente, lagre opplysninger, kartlegge, tildele tjenester, sende ut vedtak Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Sosialtjenesteloven, Forvaltningsloven, Pasienjournalloven, Arkivloven
Sende og motta post i sektor Helse og omsorg Sende og motta post i forbindelse med forvaltning av tjenester i sektor Helse og omsorg Adresser inkludert historikk, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Kontaktopplysninger for dødsbo, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Stadfestet fremtidsfullmakt, Søknad, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Tjenestemottaker, Pasient (bruker), Pårørende, Beboer Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Forvaltningsloven, Arkivloven, Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, lover med forskrifter.
Skoletilsynsordning (STO) innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker, Pårørende -
Smittesporing Smittesporing i forbindelse med Covid-19 og andre smittsomme sykdommer som krever smittesporing Personlig brukerkonto, Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Innbyggere, Ansatt, Pasient (bruker) - Smittevernloven § 3-6. (1) pålegger kommunelegen foreta smitteoppsporing. - Personopplysninger kan bli overført kommuner hvor potensielle smittebærere oppholder seg. o Behandlingsgrunnlag: Smittevernloven § 3-6. (5) pålegger kommunelegen å varsle andre kommuneleger dersom det befinner seg smittebærere i den aktuelle kommunen. Dette tiltaket utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre folkehelsen i tråd med personvernforordningen art. 23. (1). (e). Denne forståelsen er også i samsvar med Helsedirektoratets oppfatning vedr. adgangen til å dele informasjon mellom kommuneleger, jf. https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/helse-og-omsorg/folkehelse/Svar-pa-sporsmal-om-adgang-til-deling-av-informasjon-mellom-kommuneleger.pdf - Personopplysninger blir overført til Folkehelseinstituttet. o Behandlingsgrunnlag: MSIS-forskriften § 2-1 pålegger kommunelegen å melde visse typer opplysninger til folkehelseinstituttet. Dette tiltaket utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre folkehelsen i tråd med personvernforordningen art. 23. (1). (e).
Smittesporing, registrere informasjon om smittede og nærkontakter Innhente informasjon om smittede og deres nærkontakter for å lokalisere smitte. Denne informasjonen deles, hvis nødvendig, med sykehus, fastlege og andre helseinstitusjoner. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Pasient (bruker), Ansatt, Foresatte, Pårørende, Innbyggere Smittevernloven Pasientjournalloven Helseregisterloven Covid-19 forskriften
Smittevernlegen Smittevern Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Pasient (bruker), Innbyggere Helsepersonelloven, forskrift om pasientjournal, smittevernloven Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Støttekontakt innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Innbyggere Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetslov
Sykehjem - korttidsopphold Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven
Sykehjem - Langtidsplass Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven
Trygghetsalarm og velferdsteknologi innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Kommunal serviceytelse eller Helse- og omsorgstjenesteloven
Trygghetsopphold Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker, Pårørende Kommunal serviceytelse
Trygghetsterapeut Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Vaksinekontor Sette reisevaksiner Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker, Pasient (bruker) Helsepersonelloven, Lov om pasient og brukerettigheter, helseregisterloven
Vurderingsteam Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pårørende, Tjenestemottaker Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Øyeblikkelig hjelp-opphold (ØH-opphold) Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker, Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven

Back to top