Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Alternativ mottaksplassering (AMOT) Ordningen går ut på at flyktninger som har sterk personlig tilknytting til kommunen kan bo for eksempel hos nærfamilie i påvente av at oppholdstillatelse blir ferdig behandlet, i stedet for opphold på asylmottak Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Avtale om alternativ mottaksplassering
Avtalt selvbosetting Ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner en bolig selv. Flyktninger som finner bolig på egen hånd må ta kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare muligheter. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter   Kommunestyrevedtak
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Askøy kommune Fordele og bosette EMF på en trygg og forsvarlig måte, bistå bosetteren i etableringsfasen Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Kommunestyrevedtak
Bosetting av flyktninger på Askøy Identifisere bosetter, fordele og bosette flyktninger på en trygg og forsvarlig måte, bistå bosetteren i etableringsfasen Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Kommunestyrevedtak
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger Identifisere den registrerte, kunne kontakte den registrerte, følge opp den registrertes introduksjonsprogram Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Oppholdsstatus, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, § 25 - Behandling av personopplysninger
Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Gi enslige mindreårige flyktninger oppfølging etter avtale og vedtak fra barnevernstjenesten Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Barnevernsvedtak

Back to top