Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
0-punkt måling prosjekt vedr. fosterhjem Innhente opplysninger vedrørende drift fra medarbeidere, for å utarbeide 0- punktmåling for utviklingsarbeid vedrørende fosterhjem. Epost Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt  
Beskyttelse og bistand til voldsutsatte barn Sikre barn beskyttelse mot vold og overgrep Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser Barn, Foresatte Barnevernloven kapittel 4 Krisesenterlova, Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet
Familieråd Sørge for barnets rett til å bli hørt i barnevernssaker Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere Familieråd er en modell som ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker. I henhold til barnevernslovens § 6-3 skal et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne
Flytting av barn ut av hjemmet Bidra til at barn og unge får trygghet, kjærlighet og forståelse. Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere Lov om barneverntjenester § 4-12 - vedtak om å overta omsorg for et barn, § 4-4, 6. ledd om plassering av barn og unge som hjelpetiltak, § 4-6, om midlertidige vedtak knyttet til akuttsituasjoner, §§ 4-24, 4-26 om plassering på bakgrunn av omfattende atferdsproblemer., § 4-25.Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24., § 4-29.Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel
Gjennomføre undersøkelse Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere, Elever Lov om barneverntjenester § 4-3 om barnevernets rett og plikt til å foreta undersøkelser, § 6-4 og § 6-7 om opplysninger til barnevernet
Hjelpetiltak overfor barn og foreldre Bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Elever, Foresatte, Innbyggere Barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.
Mottak av melding Ta beslutning om det er grunnlag for å undersøke forholdene et barn lever under Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere, Elever Lov om barneverntjenester § 4-2 om meldinger til barneverntjenesten og § 6-4 om opplysningsplikt
Rekruttering av fosterhjem Skaffe fosterhjem til barn som har behov for å flytte til en annen familie Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Barnevernloven § 6-10 og kapittel 4. Forskrift om fosterhjem
Samvær med barn under offentlig omsorg Sikre kontinuitet i barnets liv, sikre barnets rett til å treffe sine foreldre. Stoppe samvær der det er skadelig for barnet Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte  Barnevernloven § 4-19
Sende og motta digital post Sende og motta post digitalt i forbindelse med saksbehandling i barneverntjenesten IP-adresse, Personlig brukerkonto, Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, CV, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Lønn, Oppholdsstatus, Politiattest, Religion, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 10 Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Innbyggere, Tjenestemottaker, Foresatte, Ansatt, Person med behov for utredning/dokumentasjon, Lag/organisasjoner Kommuneloven, Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, Barnevernloven § 2-1, kap 4, kap 6
Tilsyn med barn i forsterhjem Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere Lov om Barneverntjenester, Forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9

Back to top