Hva skal vi oppnå?

Gjennom prosjektet skal personalet i barnehagene få øket sin kompetanse og forståelse for mobbingens psykologi. Dette for at personalet tar mobbing på alvor, og gir alle barn støtte og veiledning slik at de opplever tilhørighet og får være en del av leken og felleskapet.

Hele personalet i alle barnehagene går gjennom samme kursrekke på 6 x 2,5 timer, og får således et felles kunnskapsgrunnlag. Dette for å få trygge alle voksne som gode rollemodeller som observerer, tar ansvar og griper inn når uønskede hendelser skjer, slik at mobbing stoppes raskt og effektivt.

Barnehagene skal utvikle gode samarbeidsrutiner med foreldre om mobbing oppstår, og foreldre skal få kompetanse og delta aktivt selv i å forebygge mobbing. Barnehagene skal involvere foreldre i arbeid mot mobbing, og har dette oppe som tema og til refleksjon på foreldremøter, dette også i henhold til «Tett på foreldre» – Program for en styrket foreldrerolle, der tema bl.a. er mobbing, vennskap og sosial kompetanse.

Barnehage skal gjennom prosjektet utvikle en «ressursgruppe» som får ansvar for nettverk for vedlikehold og implementering, samt kursing av nyansatte i barnehagene og eventuelt andre avdelinger som jobber inn mot barnehagene.
Etter prosjektet skal vi ha en revidert handlingsplan mot mobbing som brukes aktivt i hele sektoren, og støtter personalet i sitt arbeid. Vi skal også utarbeide en verktøykasse som barnehagene bruker aktivt i sitt arbeid.

Dette er også et forskningsprosjekt i regi av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved Uni Research Helse. Vi skal prøve ut et tiltak mot mobbing i barnehager i en hel kommune. Tiltaket, “Sammen mot mobbing”, er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern i Sveits. Tiltaket er prøvd ut i barnehager i Sveits, der det fungerte godt og førte til en klar reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet. Vi tilpasser tiltaket til norske barnehager, og målet er å få et forskningsbasert tiltak som reduserer mobbing, som på sikt tas i bruk i mange barnehager i Norge.


Bakgrunn

Mobbing er ikke bare et problem i skolen. Undersøkelser viser at også barnehagebarn opplever mobbing, verbalt, fysisk og indirekte gjennom avvisning og utestengelse.

I barnehagen er begrepene mobbing, mobbeoffer eller mobber anvendt i langt mindre grad. Det kan være vanskelig å definere atferden blant barnehagebarn som mobbing. En av årsakene til dette kan handle om en vegring blant barnehageansatte og foreldre mot å innse at også små barn kan plage og trakassere hverandre, og den virkning negativ atferd hos små barn kan ha på andre. «De er jo bare barn», «det er en del av læring og utvikling», «små barn har jo ikke onde hensikter» og så videre. 

Det forekommer en neglisjering av mobbing i barnehagekonteksten, på tross av forskningsfunn som indikerer at mobbing forekommer. Selv om vi har hatt dette oppe på dagsorden i vår kommune, og har en god handlingsplan mot mobbing, så ser vi for oss at denne holdningen og neglisjeringen også forekommer i våre barnehager.

Det kreves en innsats på dette området for å sikre nok kompetanse til å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere mobbing.
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver Askøy kommunes mål om gode og trygge oppvekstsvilkår, der vi alle blant annet skal sette fokus på et mobbefritt samfunn, og kommunestyret har i sitt intensjonsforslag bedt om en økt fokusering på forebygging av mobbing.

Ny rammeplan for barnehager (2017) setter også tydelige krav om forebygging, stoppe og håndtere mobbing, utestenging, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Elevundersøkelsen i Askøy viser at ca. 100 elever i grunnskolen mobbes. Undersøkelser viser at mange av de som mobbes i skolen forteller at det startet i barnehagen.


Hvem er målgruppen?

Barn og personalet i alle våre barnehager, både private og kommunale, samt foreldre.


Hva skal vi gjøre?

Personalet får en modulbasert opplæring i egen barnehage som er satt sammen av seks moduler (à ca. 2,5 timer) fordelt på seks samlinger over 5 til 6 måneder. Personalet skal prøve ut ulike tiltak i sine barnegrupper mellom hver samling, og deling av praksiserfaringer blir tillagt stor vekt.

Viktige tema i opplæringen:

  • Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
  • Hvordan oppdage mobbing?
  • Hvordan snakke om mobbing med kolleger, barn og foreldre?
  • Involvering av alle barna i utarbeidingen av felles regler mot mobbing og annen aggressiv atferd.
  • Å være konsekvent i oppfølgingen av avtalte regler.

Hvem er involvert?

Foruten barnehagepersonell, barn og foreldre er følgende involvert i opplæringsdelen i barnehagene: 4 fra RKBU Vest, to rådgivere, to spesialpedagoger og en assisterende styrer, alle fra Barnehage. I styringsgruppen deltar rådgiver Marit F. Lundberg, fagsjef Ann Iren Larsen sammen med tre deltakere fra RKBU Vest.
Når?

Prosjektperioden er fra august 2016 og frem til våren 2020. Oppstart av undervisning i januar 2017, og det er ca. 6 til 8 barnehager pr. år som deltar i undervisningsrekken.


Status

25.03.2018
Tre barnehager var ferdige med opplæringsrekken på seks kvelder i juni 2017. Ytterligere åtte barnehager blir ferdig med sin opplæring i mai 2018. En rådgiver og en spesialpedagog fra Barnehage deltar nå som undervisere sammen med en fra RKBU Vest. De øvrige fra fagavdelingen er observatører dette barnehageåret, og starter med undervisning høsten 2018.

Tilbakemeldingene fra barnehagene er gode. Det er en god opplæring og det skaper gode refleksjoner i personalgruppen. Det gir en langt større bevissthet rundt mobbeproblematikk og hvordan man griper inn der man ser mobbeatferd og uheldige samspillsmønstre.