Hva skal vi oppnå?

Hvordan kan vi øke vår kunnskap om oppvekstmiljø, og finne frem til forhold som fremmer og / eller hemmer barn og unges trivsel gjennom medvirkning av barn og unge?

Gjennom prosjektet «Medvirkning for mobbefritt oppvekstmiljø» skal barn og unge få anledning til å formidle hvordan de opplever og hva de ønsker av oppvekstmiljøet sitt.

Målet er bedre kvalitativ kunnskap om barn og unges opplevelse av sitt oppvekstmiljø (hjem, skole, fritid), økt kompetanse om medvirkningsmetoder for barn og unge, samt å bringe barn og unges stemmer inn i beslutningsprosesser og valg av tiltak. Prosjektarbeidet skal gjøre oss bedre i stand til å styrke de faktorer i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse for barn og unge, og få økt kunnskap om medvirkningsmetoder som tilrettelegger for aktiv samfunnsutvikling.


Bakgrunn

Prosjektet har fått sin bestilling fra Helsedirektoratet og er en del av det nasjonale og regionale folkehelseprosjektet – Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Askøy kommune ble etter søknad valgt ut til å delta sammen med 3 andre Hordalands kommuner; Fjell, Stord og Bømlo. Hordaland fylkeskommune er ansvarlig for å koordinere det regionale prosjektet. Kunnskap fra andre delprosjekter (i andre kommuner) vil supplere erfaringer fra Askøy sitt prosjekt.

Prosjektet er regionalt forankret blant annet i følgende vedtak i fylkesutvalget 20.4.2016: «Hordaland fylkeskommune tek regionalt prosjektansvar knytt til det nasjonale prosjektet kartlegging og utviklingsprosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse 2015/16 til 2018, gjennom deltaking i samarbeid med kommunane Askøy, Bømlo, Fjell og Stord».

Gjennom prosjektet skal Askøy kommune, sammen med fylkeskommunen og de 3 andre deltakende kommunene legge til rette for kvalitativt kunnskapsutvikling innen folkehelseområdet i Hordaland.

Askøy kommune har utarbeidet en kvantitativ kunnskapsoversikt over folkehelsefaktorer i Askøy kommune. Vi ser imidlertid ett behov for å innhente mer kunnskap om hvordan nærmiljøfaktorer kan påvirke folks helse og trivsel.

Askøy kommune har ulike utfordringer knyttet til helse blant våre innbyggere, deriblant, en voksende befolkning, et flerkulturelt samfunn, trivsel og mobbing i grunnskolen og psykiske lidelser. Elevundersøkelsen, med noe årlig variasjon, viser at for mange elever i Askøyskolen opplever å bli mobbet.

Prosjektet er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel innen satsingsområdene Den helsefremmende øyen (Folkehelse) og Den unge øyen (Barn og unge). Askøy kommune skal

  • Jobbe kunnskapsbasert for å bidra til en helsefremmende utvikling.
  • Legge til rette for inkludering, medvirkning og samskapning.
  • Barn og unge på Askøy skal ha mulighet for å påvirke sin egen hverdag.
  • Askøy skal være ett inkluderende samfunn som tilbyr like muligheter for alle barn og unge.
  • Alle barn og unge skal ha trygge oppvekst- og nærmiljø.

Kommunen har en nullvisjon i arbeidet mot mobbing. Askøy kommune har derfor valgt tema barn og unge - trivsel og mobbing i sitt prosjekt under satsingen Nærmiljø som fremmer folkehelse.

Prosjektet er en del av program Mobbefri oppvekst, og resultater av prosjektet må ses i sammenheng med de andre delprosjektene i dette programmet. Prosjektet må også ses i sammenheng med kvantitative undersøkelser om barn og unges oppvekstmiljø, kvalitativ kunnskap og medvirkningsprosesser som gjennomføres i skoler og barnehager.


Hvem er målgruppen?

Barn og unge i Askøy kommune. Skole og barnehage, frivillig sektor for barn og unge (pilot).


Hva skal vi gjøre?

I prosjektet har vi blant annet benyttet en tilpasset variant av metoden Fotostemmer i tett samarbeid med Hetlevik skole og Læringsverkstedet Soltunet barnehage i Hetlevik.

Fotostemme (photovoice) er en kreativ metode for medvirkende samfunnsutvikling, utviklet av Wang og Burris (1997). Hensikten er å identifisere samfunnsutfordringer og ressurser. Gjennom bilder og tegninger engasjeres og myndiggjøres barna (elevene) og de kommer i dialog med voksne om tema de er opptatt av. Fotostemme ble brukt for å mobilisere lokalt om barnas oppvekstmiljø.

Den kommunale prosjektgruppen har samarbeidet tett med skolen og barnehagen for gjennomføring av metode. I tillegg ble leder for BARK (Barnas røde kors), fotograf og mor på skolen koblet på for å gjennomføre fotokurs med elevene. Barna / elevene ble oppmuntret til å tre inn i rollen som forskere på sitt eget nærmiljø, og har formidlet gode og dårlige sider ved lokalsamfunnet.

Resultatet ble oppsummert i en utstilling, arrangert av skolen og barnehagen, og dette tilrettela for en direkte dialog mellom barn og voksne i bygden. Det var stort oppmøte på utstillingen. Skolen ved rektor og barnehagen ved styrer samarbeider med frivillige lag og organisasjoner i en egen samarbeidsallianse, om tiltak for oppfølgning av barnas/elevenes medvirkning. Skolen, barnehagen, frivillige lag / organisasjoner for barn og unge har mobilisert ressurser for å følge opp noe av de forholdene som barna/elevene har pekt på.


Hvem er involvert?

Samarbeidsutvalget for barn og unge i Askøy kommune er styringsgruppe, kommunalsjef oppvekst er prosjekteier og folkehelsekoordinator er prosjektleder. Ungdommens kommunestyre er referansegruppe.

Prosjektet er tverrfaglig ledet av kommunalavdeling oppvekst med prosjektdeltakere fra Skole, areal og samfunn, miljørettet helsevern og Familiehelsetjenesten. Skole og barnehage er arena for medvirkning av barna/elevene. I tillegg er det i prosjektet tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og de andre kommunene i prosjektet. Det er gjennom prosjektet også etablert samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Dette samarbeidet koordineres av institutt for velferd og deltaking.


Når?

Prosjektperioden er 2016 – 2018, med sluttrapportering til Helsedirektoratet våren 2019.


Status

Prosjektet inne i sitt siste prosjektår, og avsluttes formelt med nasjonal sluttkonferanse i Stavanger november 2018.


Lenker: