Hva skulle vi oppnå?

Formålet med prosjektet var å:

 • øke kunnskapen til alle ansatte i Ravnanger krets
 • gi et kvalitetsløft for hele Askøyskolen
 • sikre at vi følger lovverket
 • sikre trygt og godt skolemiljø for elevene.

Hovedmål:

Forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen i Ravnanger skolekrets.

Effektmål:

Antall elever som opplever seg mobbet og krenket skal være redusert.
Skolene har gode rutiner for å: følge med – gripe inn – varsle – undersøke saken – sette inn tiltak.

Resultatmål:

 • Skoleeier skal lære hvordan en skal følge opp skoler, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelsen.
 • Skolen skal lære hvordan en skal utvikle et godt læringsmiljø, hvilke rutiner en må ha for å avdekke og løse mobbesaker og hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
 • PPT skal lære hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet.
 • Foreldre og elever skal bli kjent med prosjektet. Kommunen og skolen skal markedsføre det.
 • Skolehelsetjenesten skal lære hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet
 • Frivillige organisasjoner skal bli kjent med og ta del i prosjektet med det som er naturlig

Bakgrunn

Utgangspunktet for læringsmiljøprosjektet var statens bekymring over vedvarende høye mobbetall ved mange norske skoler. Utdanningsdirektoratet valgte derfor å sette i verk dette prosjektet. Læringsmiljøsenteret fikk i oppdrag å sette sammen veiledningsteam som skulle gi faglig bistand og veiledning til kommuner og skoler som var omfattet av prosjektet.

Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver, og Fylkesmannen har gitt råd om hvilke kommuner som bør få tilbud om veiledning.

Askøy kommune kom med i pulje 3 fra 2016, og skolene i Ravnanger krets ble valgt ut som deltakere. Ravnanger krets består av fire barneskoler: Davanger, Hanøy, Haugland og Tveit. I tillegg kommer Ravnanger Ungdomsskole. Kretsen har totalt ca. 960 elever.


Hvem var målgruppen?

Barn, foreldre og personalet ved skolene i kretsen. Samt Skole, PPT og skolehelsetjenesten ved skolene. Overføring av kompetanse til de andre skole i Askøy var vesentlig.

Hva er gjort?

 • Vi har deltatt på fire storsamlinger i regi av Udir i prosjektperioden med faglig input og kompetanseheving sammen med skoler fra hele landet.
 • Vi har arrangert fagsamlinger der de ansatte fra alle skolene har deltatt for kompetanseutvikling. 2 planleggingsdager hvert skoleår der følgende tema er belyst.
 • 2016 / 17: Mobbingens psykologi. Autorativ klasseledelse.
 • 2017 / 18: Organisasjonsutvikling og kollektive prosesser. Oppfølging i etterkant av en mobbesak. Skolens rolle og involvering av foresatte.

På disse fagdagene har personalet på alle skolene vært samlet i Ravnanger grendahus og jobbet på tvers av skoler.

Skolene i Ravnanger krets fikk tildelt 2 veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Disse fulgte opp skolene med veiledning 2 ganger pr semester. Der møtte veilederne arbeidsgruppene på skolen. Veiledningen tok utgangspunkt i tema som var gjennomgått på planleggingsdagene, samt skolenes egne utfordringer.

Hvem har vært involvert?

Personalet og elever i alle 5 skolene i kretsen var deltakere. Foreldre ble involvert på foreldremøter og i skolens FAU. Hver skole har hatt en arbeidsgruppe bestående av ledelsen og en representant fra lærerne. Fastkontakten fra PPT, og på noen skoler helsesykepleier.

Rektorene, leder PPT, Helsesykepleier Ravnanger ungdomsskole og 2 rådgivere fra Fagavdelingen utgjorde styringsgruppen.

Når?

Prosjektperioden gikk over 2 skoleår. Fra august 2016 til juni 2018. De andre skolene i Askøy ble koblet på gjennom «Askøyskolens plan for et trygt og godt skolemiljø», som er et resultat av fagavdelingens kompetanseheving.


Status. Hva har vi lært?

Resultatmål:

Skoleeier skal lære hvordan en skal følge opp skoler, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelsen.

Skoleeier har:

 • utviklet høy kompetanse gjennom deltakelse i fagsamlinger og gjennom samarbeid med veiledere og personalet ved skolene i Ravnanger krets
 • brukt kompetansen til å utvikle rektormøter og skolelederforum i Askøyskolen til å bli et profesjonelt læringsfelleskap
 • videreutviklet dialog og kvalitetsstyring mot skolene med fokus på oppfølging av skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø
 • laget en felles plan for et trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen
 • inkludert PPT og skolehelsetjenesten i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø

Skolen skal lære hvordan en skal utvikle et godt læringsmiljø, hvilke rutiner en må ha for å avdekke og løse mobbesaker og hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.

Skolene har:

 • lært om og utviklet gode forebyggende tiltak. Skapt en god læringskultur bygget på god klasseledelse
 • etablert et profesjonelt læringsfelleskap i kretsen og delt erfaringer og lært av hverandre
 • implementert gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker
 • totalt sett fått en bedre forståelse for problematikken og har fått mer kunnskap om både forebygging og oppfølging av mobbesaker.

PPT skal lære hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet.

PPT har:

 • deltatt på alle fagsamlinger med leder eller skoleansvarlig. På veiledning i arbeidsgruppene på skolene med fastkontakter
 • fått innblikk i skolenes arbeid med skolemiljø og har bidratt med støtte og veiledning underveis

Foreldre og elever skal bli kjent med prosjektet. Kommunen og skolen skal markedsføre det.

 • Skolene har på forskjellig vis inkludert elevene i arbeidet. Alle skolene har brukt elevrådet i forbindelse med kartlegging av skolens uteområde.
 • Skolene har informert foreldrene gjennom FAU og på klasseforeldremøter.
 • Skoleeier har presentert prosjektet og plan for et trygt og godt skolemiljø i KFU.

Skolehelsetjenesten skal lære hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet.

 • Helsesykepleier på Ravnanger ungdomsskole har deltatt i prosjektgruppen og har også vært med på fagsamlingene. Hun har vært med i arbeidsgruppen på egen skole.
 • Skoleeier har etablert kontakt med de nye avdelingslederne for skolehelsetjenesten. Det er organisert faste møtepunkter.
 • Alle helsesøstrene deltok på deler av fagavdelingens ledersamling på Panorama juni 2018.
 • Ledergruppene på skolene og helsesøstrene har forsterket samarbeidet for skoleåret 2018-2019.

Frivillige organisasjoner skal bli kjent med og ta del i prosjektet med det som er naturlig

 • Frivillige organisasjoner ble invitert til et folkemøte i Ravnanger Grendahus 12.09.2016 kl. 19-21 som en del av oppstart av Læringsmiljøprosjektet. Her deltok veilederne i prosjektet.
 • Kveldsarrangement på Askøykonferansen 11.januar 2017.
 • Samarbeidsmøte gjennomført 26.04.17 i regi av oppvekstavdelingen

Uklarheter rundt ansvarsfordeling og kapasitet i fagavdelingene førte til en avventende holdning. Nye møter ble ikke gjennomført med frivillige organisasjoner.

Askøy kommunestyre bevilget i budsjett 2018 midler til 5 miljøveiledere der den ene skulle knyttes til Ravnanger krets. Disse ble tilsatt i august 2018. En på hver ungdomsskole. Den 5. miljøveilederen ble flyttet til Kleppestø krets og tilsatt ved kulturavdelingen.

Frivillige organisasjoners del av læringsmiljøprosjektet og er nå lagt inn under MO 2020.


Prosjektansvarlig:

Sigmund Gundersen

Rådgiver Skole

Telefon: 56 15 84 74
Mobil: 930 13 086
e-post: