Hva skal vi oppnå?

Hovedmålet med piloteringen/prosjektet er trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

Videre har piloteringen flere delmål:

 • Kommunen, barnehagemyndighet, barnehageeier og PPT, skal kunne tenke tidlig innsats og se på helheten barnehage – skole i sitt arbeid mot krenkelser og mobbing.
 • Økt kompetanse i barnehagen om vennskap, lek, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing i barnehagen.
 • Økt kompetanse i barnehagen, i prosjektgruppa og arbeidsgruppa om forebyggende arbeid i barnehager, arbeid med mobbing og krenkelser slik de forekommer i barnehagen og det helhetlige arbeidet med barnehager og skoler i sammenheng i kommunen.
 • Foreldre skal involveres og gjøres kjent med prosjektet
 • Spre innhold, erfaringer og kompetanse til andre barnehager, skoler og øvrige samarbeidspartnere i kommunen

Bakgrunn

Utgangspunktet for "Læringsmiljøprosjektene" er Regjeringens bekymring over vedvarende høye mobbetall ved norske skoler. Oppdragsgiver er Udir, som samarbeider faglig med Læringsmiljøsenteret.

Askøyskolene i Ravnanger krets kom med i pulje 3 i 2016. Høsten 2016 inviterte Udir kommuner til deltagelse i pilotprosjekt der barnehager blir en del av Læringsmiljøprosjektet. 

Da vi allerede hadde skoler i Ravnanger krets med i læringsmiljøprosjektet, var det naturlig for oss å søke om deltagelse for noen av våre barnehager i samme krets. Selv om vi har en stor satsing på prosjektet «Sammen mot mobbing», der målet er at alle barnehagene i kommunen skal delta, ser vi det som svært nyttig at barnehager og skoler deltar i likelydende prosjekt. Det gir oss flere innfallsvinkler og tyngde i forhold til oppgaven vi skal løse.

Vi inviterte både kommunale og private barnehager i Ravnanger krets til å delta, men tre kommunale barnehager var de som ønsket å delta, Ramsøy, Hanøy / Hanøy Forum og Tveit. Vi ble plukket ut av Udir til å delta sammen med tre andre kommuner i Norge, og fikk med de tre kommunale barnehagene i pilotprosjektet.

Prosjektet blir en del av Kommunalavdeling oppvekst sin satsing mot mobbing «Mobbefri oppvekst - 2016 til 2021»

Hvem er målgruppen?

Barn, foreldre og personalet i Tveit, Hanøy og Ramsøy barnehager og Barnehage som er eier og barnehagemyndighet.


Hva skal vi gjøre?

Vi deltar på fire storsamlinger i regi av Udir i prosjektperioden med input og kompetanseheving. Samlingene er for barnehagemyndighet, PPT og arbeidsgruppene i barnehagene. Det er også 2-3 fagsamlinger/kurs for våre barnehager utfra våre prioriteringsområder.

Barnehagene i piloteringen har fått tildelt to veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger som skal bistå og støtte barnehagene i vurderingsarbeidet og delta i diskusjoner om utvikling av praksis i den enkelte barnehage. Veilederne skal arbeide systemrettet mot barnehagene, og hjelpe dem slik at de får gjennomført piloteringen. Hele personalgruppen skal involveres og være delaktige i arbeidet, og barnehagestyrer leder prosjektarbeidet i sin barnehage.

Barnehagene startet eget arbeid i prosjektet med en ståstedsanalyse der hele personalet deltok. På bakgrunn av denne analysen lagde barnehagen et ønsket fremtidsbilde på sin praksis. Så ble det gjennomført en ekstern vurderingsuke, der to av veilederne fra Læringsmiljøsenteret var inne i barnehagen og foretok intervjuer av barn, foreldre og personalet, samt observerte barnehagens praksis. Observasjon og intervjuer var på bakgrunn av barnehagens fremtidsbilde og ønsket praksis.

Barnehagene jobber med følgende tema i prosjektet:

 • Samspill og god tilrettelegging for lek for alle
 • Forbyggende arbeid mot mobbing
 • Observasjon og avdekking av mobbeatferd og uheldige samspillsmønstre 
 • Stoppe og håndtering av mobbing
 • Sosial kompetanse
 • Den voksnes rolle og relasjonskompetanse

Hvem er involvert?

Personalet og barn i alle tre barnehagene er deltagere. Foreldre involveres også på foreldremøter. Hver barnehage har en arbeidsgruppe besående av styrer og to ansatte. En rådgiver fra Barnehage er prosjektleder og sammen med styrerne utgjør de styringsgruppen.

Hver barnehage har to veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger knyttet til sin barnehage.

Når?

Prosjektperioden går fra november 2017 og frem til september 2018. Formell oppstart var 16. og 17. september 2016 med storsamling på Gardermoen som avrundes med storsamling 6. og 7. september 2018 på Flesland. I løpet av 2019 blir det erfaringsdeling og implementering av prosjektet i egen kommune, og eventuelt erfaringsdeling til andre kommuner.

Status

26.03.2018
Alle tre barnehagene jobber godt og har kommet langt med prosjektet. Det er krevende arbeid med teori og mange oppfølgingsoppgaver som hele personalet skal delta i. Men vi er heldige som har dyktige folk i alle barnehagene. Vi er litt som «gode aktører i Premier League», som den ene eksterne veilederen sa.

Den eksterne vurderingen gav veldig gode tilbakemeldinger på praksis i alle barnehagene og spesielt på samarbeidsklimaet med årvåkne, gode, varme voksne, noe som er avgjørende for å lykkes i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

Barnehagene fikk også gode tilbakemeldinger på at de var utviklingsorienterte og opptatt av stadig å forbedre praksis og være en lærende organisasjon.

Barnehagene har jobbet sammen, der styrene blant annet har utviklet felles handlingsplan og flere felles vurderingsskjemaer som skal brukes i alle barnehagene.

Tilbakemeldingene fra barnehagene er gode. De har fått gode kurs og opplever kompetanseheving, og de har hatt mange gode samtaler og gruppearbeider i barnehagene. Dette har gitt en langt større bevissthet rundt mobbeproblematikk og hvordan man griper inn der man ser mobbeatferd og uheldige samspillsmønstre.

Barnehagene har jobbet godt med det fysiske miljøet, tilrettelegge gode lekarenaer som fremmer lek og samspill for alle barna. 

Underveis har vi fått svært gode tilbakemeldinger på planer og struktur, og at vi har en tydelig rød tråd og sammenhengende helhet i vårt arbeide.