Hva skal vi oppnå?

Prosjektet skal styrke det forebyggende arbeidet for flyktningfamilier i kommunen. Det skal tilby flyktningforeldre deltakelse i foreldreveiledningsprogrammer for å sikre en god forståelse av barneoppdragelse i en norsk kontekst og styrke utviklingsstøttende og gode foreldreferdigheter. 


Bakgrunn

Det er eksempelvis i arbeidet til Raundalen-utvalget pekt på en bekymring for at foreldre som kommer til Norge fra kulturer der enveiskommunikasjons og fysisk avstraffelse er vanlig i barneoppdragelsen ikke gis mulighet til å lære en oppdragelsesform som har mer hensyn til barnas behov. 

Askøy kommune deltar derfor i et prosjekt sammen med RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og Sjølvmordsførebygging Region Vest) og RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) som skal prøve ut hvordan De Utrolige Årene (DUÅ) sitt basis foreldreveiledningsprogram og International Child Development Program (ICDP) kan supplere hverandre i arbeidet med foreldrestøttende tiltak, tilrettelagt for multikulturelle grupper. 


Hvem er målgruppen?

Flyktningforeldre som nettopp har  blitt bosatt i Askøy samt flyktningforeldre som opplever utfordringer i sitt foreldreskap og i samspillet med barna. 


Hva skal vi gjøre?

Tilby basis foreldreveiledningsprogrammet for minoritetsforeldre, ICDP som en del av introduksjonsprogrammet for alle flyktningforeldre. I tillegg skal foreldreveiledningsprogrammet DUÅ prøves ut som utvidet tilbud til foreldre som strever og som trenger mer veiledning for å få til en god og trygg oppdragerstil og godt samspill med barna. 


Hvem er involvert?

Flyktningtjenesten, Skolehelsetjenesten og Psykologtjenesten driver prosjektet i samarbeid med RVTS og RKBU. Erfaringer deles også med Flora kommune som også deltar i prosjektet.


Når?

Prosjektperioden er 2017-2020.


Status

Ansatte i henholdsvis Flyktningtjenesten, Skolehelsetjenesten og Psykologtjenesten blir i løpet av 2017 og 2018 sertifisert som veiledere for de to veiledningsprogrammer. Som en del av sertifiseringen drives det veiledningsgrupper for flyktninger. I løpet av våren 2018 vil ICDP være implementert som fast del av introduksjonsprogrammet.