Hva skal vi oppnå?

I 2017 ble det fra nasjonalt hold gjort endringer der kommunenes ansvar ble utvidet til å omfatte veiledning av omsorgsfamilier ved at det ble gitt tilskudd til dette arbeidet. Tidligere var denne veiledningen Bufetats ansvar. Kommunene må nå selv organisere og dekke utgiftene til dette, uavhengig av hvor nært/fjernt i Norge omsorgsfamilien bor fra den kommunen som har oppfølgingsansvaret. Dette medfører behov for å organisere veiledningstilbudet på en annen måte enn tidligere for å sikre forsvarlig oppfølging av omsorgsbarn og -familier.


Bakgrunn


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er alle omsorgshjem som Askøy barneverntjeneste har veiledningsansvar for.


Hva skal vi gjøre?

Det vil bli etablert veiledningsgrupper for omsorgshjem innenfor en viss radius fra Askøy kommune.
For omsorgshjem som befinner seg andre steder i landet, vil det bli forsøkt inngått samarbeid med andre kommuner om å etablere tilsvarende veiledningsgrupper. Det skal i tillegg gis tilbud om individuell veiledning der det er behov for dette.


Hvem er involvert?

Det er en egen arbeidsgruppe satt sammen av ansatte i barneverntjenesten som jobber med en plan for utviklingen av veiledningstilbudet.

Det ansettes høsten 2017 tre veiledere i 50 prosent stilling som skal gi veiledning i grupper og individuelt til de aktuelle omsorgsfamiliene.


Når?

Prosjektet startet i mai 2017 og skal innen 2020 ha gått inn under ordinær drift i barneverntjenesten.


Status