Hva skal vi oppnå?

Vi skal sørge for økt trygghet for brukerne gjennom sikker håndtering av sensitive opplysninger. Rettssikkerheten til alle parter vil ivaretas bedre ved at etterlevelsen av kravene til dokumentasjonsplikt blir strengere. Dette skal foregå på denne måten:

Dokumentering av arbeidsprosess og informasjonsinnhenting skrives og lagres direkte inn i fagsystemet, som regel underveis på møtet eller i bilen rett etterpå. Dette vil gi mer effektive arbeidsprosesser (mindre tid til dokumenter, mer til menneskene) og færre belastninger (mindre stress).

Ved å ha skannet inn alt av dokumenter og dermed ha alle saksopplysninger lett tilgjengelige via nettbrettet vil vi kunne gi barnet og familien innsyn og dermed bedre mulighet til å ta stilling i egen sak. Dette vil i sin tur gi økt brukermedvirkning, da mye av arbeidet kan gjøres på andre arenaer enn barnevernets kontor.


Bakgrunn


Hvem er målgruppen?

Alle ansatte i barneverntjenesten er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Barneverntjenesten innfører mobile enheter for alle ansatte. Dette er nettbrett som gir elektronisk tilgang til saksdokumenter og muligheten for å skrive inn referater og journaler direkte ved interne og eksterne oppdrag.


Hvem er involvert?

Det er satt ned en gruppe bestående av ansatte, leverandøren Visma og IT-avdelingen som har ansvar for å planlegge opplæringen i den elektroniske løsningen. En egen arbeidsgruppe som er sammensatt av ansatte i barneverntjenesten, har ansvaret for å utvikle rutiner og prosedyrer for bruk av løsningen.


Når?

Prosjektet ble etablert i februar 2017 og skal innen 2018 være implementert som del av den daglige driften i barneverntjenesten.


Status