Hva skal vi oppnå?

Prosjektet skal øke kapasiteten og kvaliteten i det samlede tilbudet av foreldrestøttende tjenester. Det skal utvikles støtte og veiledning som fremmer godt samspill og trygg tilknytning mellom barn og foreldre.

Målet er å bidra til å endre uheldig forelderatferd og negativ oppdragerstil som kan gi alvorlige konsekvenser for barnet, og forebygge at dette eskalerer i en grad som gjør det nødvendig med mer omfattende tiltak i barnevernet eller plassering utenfor hjemmet.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er familier med barn i aldersgruppen sen førskolealder og ut ungdomsskole.


Hva skal vi gjøre?

Det er ansatt to nye familieveiledere i Familiehelsetjenesten, som skal tilby gruppeveiledning og individuell veiledning til familier i målgruppen.


Hvem er involvert?

Arbeidsgruppen består av prosjektleder, leder for Familiehelsetjenesten samt de to nye familieveiledere .  

Referansegruppen består av representanter fra barnevern, psykologtjeneste,  skole, barnehage, Nav, PPT, Psykisk helse og rus.


Når?

De to veilederne startet opp i november 2017, og tilbudet om veiledning startet opp i desember 2017 / januar 2018. Prosjektavslutning og overgang til ordinær drift er planlagt i overgangen 2018/2019.


Status