Hva skal vi oppnå?

Alle innbyggere på Askøy skal ha egnede boliger.


Bakgrunn

Askøy kommune har en boligsammensetning som i stor grad består av eneboliger. I tillegg har vi en høy andel av enslige og par uten barn. Boligsammensetningen er lite egnet for små husholdninger og vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunen har få profesjonelle utleiere i bolig market.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er innbyggerne i Askøy kommune.


Hva skal vi gjøre?

  • Askøy kommune skal ha en aktiv rolle i utviklingen av boligmarkedet og sørge for at det finnes boliger til alle.
  • Vi skal sikre en tydelig boligsosial profil i alle relevante kommunale planer.
  • Vi skal kjøpe og forvalte kommunale boliger som passer de utfordringer kommunen har.

Hvem er involvert?

Kommunalavdeling levekår, Teknisk avdeling og Areal og samfunn er involvert.


Når?

Arbeidet skal foregå i perioden 2015–2021.


Status

Ordfører har jevnlig dialog med private utbyggere og boligsosialt arbeid har vært oppe som tema.

Private utbygger kan ta kontakt med kommunen for råd og veiledning. Det er fattet politisk vedtak som sier:

1) Askøy kommune godkjenner prinsipp om bruk av samarbeidsmodell mellom utbyggere, husbank og kommunen, som hjelpemiddel til å skaffe tilstrekkelig med utleieboliger for kommunens boligforvaltning.

2) Askøy kommune kan inneha rollen som leietaker og fremleier, ved leie av bolig til enslig mindreårige flyktninger, som etableres i private leieforhold.

Kommunen har mottatt kr 210 000 i tilskudd for å utarbeide en veileder for universell utforming i reguleringsarbeid.