Hva skal vi oppnå?

Flere skal bo trygt og godt i egen bolig. Det skal være enkelt å orientere seg i hvilke boligsosiale rettigheter en har i kommunen. Kommunen skal samordne ulike tjenesteområder og gi innbyggerne «en dør inn» til boligsosiale tjenester.


Bakgrunn

Vi skal sikre gode og trygge boliger og bomiljøer for innbyggerne i Askøy. Alle skal ha et trygt sted å bo og få hjelp til å mestre å bo i egen bolig. I tillegg skal tjenesten forbedres slik at den blir helhetlig og effektiv. Innsatsen skal særlig rettes mot barnefamilier og unge som ikke bor bra.

Funn fra Rambøll-rapporten som ble laget våren 2015, viser at det boligsosiale arbeidet til kommunen var oppdelt og uoversiktlig for brukerne. I tillegg var det ikke tydelig hvem som hadde ansvar for arbeidet.


Hvem er målgruppen?

Personer som ikke klarer å ivareta interessene sine i boligmarkedet eller på annen måte er vanskeligstilt i dagens boligmarked, er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

  • Vi har etablert et boligkontor med en formell ledelse som har ansvar for det boligsosiale arbeidet. Boligkontoret skal legge til rette for samarbeid og kompetanseoverføring.
  • Ansvar for boligsosiale spørsmål skal forankres i organisasjonen og være tydelig for innbyggere og ansatte. Samhandling mellom ulike avdelinger skal styrkes, og ansatte skal få økt kompetanse.
  • Boligkontoret har ansvar for bostøtte, startlån, etablerings- og utbedringstilskudd, tildeling av ubemannede kommunale boliger og økonomisk rådgivning.

Hvem er involvert?

Nav Askøy, Avdeling for boligforvaltning, Bo-oppfølgingstjenesten og Kundetorget er involvert.


Når?

Prosjektet varer ut 2018.


Status

  • Boligkontoret hadde oppstart i januar 2017. Nav har det formelle lederansvaret for kontoret, og det er opprettet en samhandlingsgruppe på tvers av fagavdelinger.
  • 2018 skal brukes til å etablere og utvikle tjenesten.
  • Evalueringsrapporten ferdigstilles desember 2018.
  • Kriterier for tildeling av kommunale boliger er vedtatt

Vedlegg:

Boligsosial handlingsplan 2017-2021