Hva skal vi oppnå?

Hensikten med prosjektet er å utvikle velferdsteknologi som en integrert tjeneste til brukere med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette skal være med på å legge til rette for mer helhetlige og sammenhengende tjenester med høy kvalitet, der brukerens behov og opplevelse skal være rettesnor for arbeidet.

Målsettingen er at brukeren opplever den nødvendige tryggheten til å mestre egen hverdag og kan bo hjemme lengst mulig.


Bakgrunn

Tjenestene skal tilpasses en fremtid med en økende andel eldre innenfor ulike brukerkategorier og en økende andel yngre brukere med behov for sammensatte tjenester. Et overordnet mål for program Aktiv og trygg omsorg – hele livet er at tjenestene til sammen skal legge til rette for at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Økt trygghet er en viktig faktor for å få til dette, og velferdsteknologiske løsninger er et av virkemidlene.


Målgruppen er

  • brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester
  • fremtidige brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester
  • pårørende
  • medarbeidere og ledere

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet skal ha oversikt over tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger og velge ut hvilke løsninger som skal inngå i kommunens løsningsportefølje. Vi skal sørge for at organisasjonen blir klar til å ta i bruk nye løsninger, med vekt på kompetanseheving, prosesser og utarbeidelse av nødvendige rutiner og prosedyrer.

Prosjektet skal legge til rette for velferdsteknologi som tjeneste og utvikle, tilpasse og implementere nødvendige endringer i dagens praksis.


Hvem er involvert?

Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra de ulike tjenesteområdene i fagavdelingene Helse og omsorg og Individ og levekår. Det legges vekt på brukerinvolvering gjennom hele prosjektfasen.


Når?

Start: juni 2017
Slutt: desember 2018


Status

  • Opplæring i automatisk medisindispenser er fullført for alle ansatte i hjemmesykepleien. Medisindispenser tas nå i bruk i alle de fire sonene for hjemmesykepleien på Askøy
  • Ansatte fra flere tjenesteområder har gjennomført felles opplæring i velferdsteknologiens ABC
  • Visningsrom for velferdsteknologi er under etablering og vil ferdigstilles før jul
  • Vi har testen GPS-lokalisering internt og ønsker nå at personer med behov for dette tar kontakt

Last ned: Prosjektplan Velferdsteknologi Trygg omsorg