Hva skal vi oppnå?

Tildelings- og utførelsesformen i helse- og omsorgstjenestene skal endres fra en bestiller- og utfører-modell til en tillits- og dialogbasert modell (tillitsmodellen). Modellen skal erstatte strenge tids- og vedtaksstyrte tjenester. Bruker og tjenesteyter skal gis større rom for skjønnsmessige vurderinger av brukerens behov for tjenester ut fra brukerens dagsform o.a. En løpende dialog mellom brukeren eller pårørende og tjenestene skal tilrettelegge for en god balanse mellom brukerens mål og ønsker, fagpersonenes vurderinger og de økonomiske og ressursmessige rammene som foreligger.

Målsettingene for prosjektet er at tjenestene som tilbys, skal være helhetlige, koordinert, effektive og tilpasset den enkelte brukerens egne mål, ressurser og mestringsevne. Vi skal legge til rette for at brukerne kan bo lengst mulig i egen bolig, med best mulig livskvalitet og med riktige tjenester til rett tid.


Bakgrunn

Tjenestene skal tilpasses en fremtid med en økende andel eldre innenfor ulike brukerkategorier og en økende andel yngre brukere med behov for sammensatte tjenester. I tillegg er det i gjennomganger av tjenestene pekt på utfordringer som

 • å få til god brukermedvirkning
 • å tette gapet mellom brukere og pårørendes forventning og det tjenestene kan tilby
 • å få til systematisk gode overganger i brukerreisen

Målgruppen består av

 • brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester
 • fremtidige brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester
 • pårørende
 • medarbeidere og ledere

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet skal definere hva tillitsmodellen skal være for Askøy kommune. Tjenestene skal tilpasses, utvikles og endres i henhold til tillitsmodellen. Prosjektet skal identifisere og gjennomføre tiltak som medvirker til dette.


Hvem er involvert?

Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra de ulike tjenesteområdene i fagavdelingene helse og omsorg og individ og levekår, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Det legges vekt på brukerinvolvering gjennom hele prosjektfasen.


Når?

Start: mai 2017
Slutt: juni 2019


Resultater

 • Rammer og retningslinjer for prosjektet er utarbeidet i planleggingsfasen, se vedlagt prosjektplan.
 • Utforming av innholdet i tillitsmodellen er gjennomført. Dette arbeidet har involvert ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte og verneombud i begge fagavdelingene. 
 • Arbeidet med visualisering av tillitsmodellen og utvikling av informasjonsmateriell i samarbeid med designer er ferdigstilt. Ferdig produkt finnes tilgjengelig som vedlegg på denne siden.
 • Arbeid med å kartlegge dagens praksis og arbeidsmåter i fagavdelingene, med fokus på å identifisere og prioritere forbedringsområder er ferdigstilt. Ansatte og brukere i de ulike tjenestene har vært involvert i dette arbeidet. Funn i denne kartleggingen skal brukes som grunnlag for utvikling av ny og forbedret arbeidsmåte i tilknytning til tildeling og utførelse av tjenestene. 
 • Tverrfaglig vurderingsteam er opprettet og i drift. Vurderingsteamet gjennomfører en helhetlig, tverrfaglig kartlegging av brukers behov gjennom dialog og samhandling med bruker og pårørende. Dette for å kunne tildele mest mulig riktig nivå av tjenester. For best mulig tverrfaglig og tverretatlig samhandling inngår ulike samhandlingsområder i dette arbeidet. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som beskriver hvordan teamet jobber, se vedlegg.
 • Arbeidet medå implementere tillitsmodellen som praksis i kommunens hjemmetjenester pågår. Gjennom ulike kompetansehevende tiltak skal medarbeiderne kunne yte gode og tilpassede tjenester til bruker med hverdagsmestring som hovedtilnærming. I tillegg skal det jobbes for at hjemmetjenesten blir organisert i mindre team, med mål om økt kontinuitet og bedre kvalitet i tjenestene. 
 • Mal for vedtakstekster i klart språk er utviklet.
 • Det er utviklet et digitalt skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester, og blir publisert på kommunens nettsider i løpet av september 2019. Dette arbeidet utføres i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi.
 • Hjelpefellefilmen er spilt inn og publisert på kommunens Facebook-sider.

 Vedlegg : 

Tillitsmodellen på 1-2-3
Prosjektplan Tillitsmodellen
Kort om prosjekt Tillitsmodellen

Sluttrapport, august 2019