Hva skal vi oppnå?

 


Bakgrunn

Omstillingsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene vil kreve at medarbeidere og ledere har den nødvendige kompetansen for å kunne ta i bruk nye metoder og prosesser og slik kunne yte gode og helhetlige tjenester.


Hvem er målgruppen?

Ansatte i avdelingene Helse og omsorg, Individ og levekår er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal arbeide strategisk for å utvikle heltidskultur i fagavdelingene for å kunne tilby ansatte høyere stillinger. Helse- og omsorgssektoren skal være en attraktivarbeidsiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.


Hvem er involvert?

Fagavdelingene helse og omsorg og individ og levekår.


Når?

Prosjektet Rekruttere, utvikle og beholde skal foregå fra oktober 2018 og ut 2021


Status

Prosjektet pågår. Det er etablert en Bemanningssentral (BS) som pilotprosjekt i 2 år. Oppgavene til BS er å skaffe vakter ved sykefravær, annet fravær etter bestilling fra lederne. Pr. nå er det for avdelinger i hjemmetjenesten. Andre avdelinger implementeres etter oppsatt plan.
Det er utarbeidet og signert Lokal avtale om heltidskultur for Helse og omsorg og Individ og levekår. Avtalen er signert av utvalgsleder UFL, fagsjefer Helse og omsorg og Individ og levekår, HR - sjef og HTV i NSF, Fagforbundet, Delta samt Hovedverneombudet.


 

 

Vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Prosjektplan  V1.pdf)Prosjektplan Rekruttere, utvikle og beholde914 kB