Hva skal vi oppnå?

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for at brukeren får effektive, helhetlige og koordinerte tjenester med høy kvalitet. Brukernes behov og opplevelse er rettesnor for arbeidet.


Bakgrunn

Stadig flere oppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene og dette har ført til en overgang fra tradisjonell institusjonsdrift til mer behandlingsrettet drift uten at kompetanse og ressurser et tilpasset.

Tidligere utskrivninger fra sykehus øker presset på korttidsplasser i institusjon, i hjemmebaserte omsorg og fysio/ergoterapitjenestene

Prosjektet  inngår som en del av programmet Aktiv og trygg omsorg – hele livet og skal understøtte programmets overordnede målsetting og strategiske veivalg.


Hvem er målgruppen?

Innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester i institusjon, er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Prosjektet skal evaluere, utvikle og forbedre dagens pasientforløp.  Målet er å «jobbe smartere» ved at faktorer som påvirker brukerens helhetsopplevelse, og som ikke fungerer, lukes ut eller endres.


Hvem er involvert?

Sykehjemslege, fagsykepleiere, fysio/ ergoterapiavdelingen, forvaltning og institusjonsleder er involvert.


Når?

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i desember 2018.


Status

  • Prosjektet er godt etablert, og det er samlet inn dokumentasjon om hvordan prosess, rutiner og sjekklister fungerer
  • Utfordringsbildet er kartlagt og tiltak er under arbeid.

  • Kompetansebehov er identifisert og det utarbeides plan for holdningsarbeid i avdelingene

  • Det er gjennomført brukersamtaler med pasienter på alle avdelinger på sykehjemmet

  • Laget nullpunktsmålinger. Hvor er vi i dag? Hvor ønsker vi å være? Hva er reell gevinst?

  • Etablert brukerråd