Illustrasjonsfoto av vannkran

Her er Folkehelseinstituttets rapport om campylobacter-utbruddet på Askøy i juni 2019.

Hele rapporten kan du lese nederst i artikkelen.

Her er en oppsummering i rapporten

Om kvelden torsdag 6. juni 2019 mottok smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet varsel om et utbrudd i Askøy kommune. Lokal legevakt opplevde en uventet tilstrømming av pasienter med gastroenteritt, og registrerte at mange pasienter hadde adresse nær hverandre.

Det var mistanke om at drikkevann var årsaken til utbruddet. Basert på informasjon om pasientenes bosted ble mistanken raskt rettet mot et høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk. Kokevarsel ble sendt ut på ettermiddagen 6. juni 2019, og det aktuelle høydebassenget (kote 168) som forsynte de affiserte områdene ble faset ut fredag 7. juni. Samme dag ble det påvist Campylobacter jejuni i avføringsprøver fra flere pasienter innlagt ved sykehus.

Bistand fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet

Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet (MT) har bistått Askøy kommune i utbruddsetterforskningen. Et feltepidemiologisk team på fire personer fra FHI dro til Askøy 8. juni 2019 (to epidemiologer, en
vannekspert og en kommunikasjonsrådgiver). FHI har bidratt til epidemiologiske-, mikrobiologiske- og miljøundersøkelser for å kartlegge utbruddet, samt støttet og gitt råd om utbruddsetterforskningen og tiltak.

Mattilsynet har bistått i gjennomføring av spørreundersøkelse, pilotintervjuer, fortolkning av vannprøver og generell faglig støtte i utbruddshåndteringen.

Forurenset drikkevann

Resultatene fra utbruddsetterforskningen bekreftet at forurenset drikkevann var årsaken til utbruddet av campylobacteriose på Askøy. Utbruddet var begrenset til en avgrenset del av vannforsyningsnettet som får vann fra det mistenkte høydebassenget ved Kleppe Vannverk. Det er estimert at i underkant av halvparten av personene i forsyningsområdet til høydebassenget var syke under utbruddet.

Basert på epidemikurven ser det ut til at forurensningen har funnet sted en gang i perioden 30. mai til 3. juni. Vannprøver fra distribusjonsnettet ble analysert for Campylobacter spp. Fire prøver var positive for Campylobacter jejuni, både fra høydebassenget og på ledningsnettet ut fra høydebassenget. Sekvensering av Campylobacter fra de positive vannprøvene viste at de hadde samme DNA-profil som C. jejuni fra pasientene.

Ikke funnet konkret årsak til smitten

Opplysninger om episoder som kan ha forårsaket forurensning på vannforsyningsnettet ble kartlagt og systematisert uten at en konkret hendelse kunne identifiseres som årsak til utbruddet. Både geografisk fordeling av pasientene, sammenheng mellom sykdom og vanninntak, mikrobiologiske resultater fra vannprøver samt en vurdering av vannforsyningssystemet peker mot ett høydebasseng som har levert vann til noen avgrensede områder i Askøy.

I forkant av utbruddet var det en periode med langvarig tørke, etterfulgt av mye nedbør. Dette kan ha forårsaket innlekking jf. geologiske kartlegginger av sprekker og funn av innsig i taket på høydebassenget.

Det er ikke funnet synlig forurensning, men lokalbefolkningen rapporterer om et rikt dyre- og fugleliv i området. Regnskyll og utvasking av avføring fra fugler/dyr ned i høydebasseng via sprekker/utettheter er en plausibel forklaring.

Les hele rapporten:  pdf Rapport Folkehelseinstituttet campylobacterutbrudd på Askøy (1.99 MB)