Administrasjon, politikere og fagforbund signerte avtale om heltidskultur Vi har ikke vært flinke nok til å tilby heltidsstillinger i omsorgsyrkene. Det skal det gjøres noe med nå. I dag ble kontrakten signert.

Ordfører, utvalgsleder, HR-sjef, Fagsjefer for Helse og omsorg og Individ og levekår, hovedverneombud og fagforbund signerte i dag en avtal som har som formål å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren.

Hvorfor?

Flere hele stillinger og større stillinger i omsorgstjenestene er viktig for kvalitet på tjenestene, brukertilfredshet, effektivitet, arbeidsmiljø og ledelse.

For å lykkes med å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og de ansatte i kommunen.

Trenger flere hender

Sett i et samfunnsperspektiv vet vi at vi vil mangle «hender» innenfor helse- og omsorgsyrkene. Helsearbeidere i deltidsstillinger utgjør en betydelig arbeidskraftreserve som vi trenger framover.

Ved å satse på heltidsstillinger, kan det være lettere å tiltrekke seg arbeidskraft og holde på den. Da kan en videre utvikle gode fagmiljøer og redusere turnover, og det kan ha innvirkning på myndiggjøring av medarbeidere, sykefravær og trivsel.

Pensjonsrettigheter

Deltidsarbeid over tid gir arbeidstakere både mindre inntekst- og kompetanseutvikling og framtidige pensjonsrettigheter.

For arbeidsgiver kan heltidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som gir mer tid til å utøve ledelse. Det vurderes også at for brukere av tjenestene er det viktig at omsorgssektoren blir organisert med hele stillinger. Det gir brukerne større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Færre å forholde seg til

Gjennom brukerundersøkelsen gjennomført i Helse og omsorg våren 2018, kom det fram at flere brukere opplever at det er mange forskjellige personer som er innom og gir tjenester, og at dette er med på å skape utrygghet.

Noe av årsaken til dette kan også skyldes sykefravær, men dette sammen med mange med deltidsstilling, vil føre til at brukerne må forholde seg til mange forskjellige ansatte. Ved at flere ansatte har heltidsstilling, vil kunne føre til at brukerne får færre å forholde seg til.