Oppdatert 16. september 

Kokevarselet for alle abonnenter til Kleppe vannverk oppheves fra mandag 16. september. Det betyr at du nå kan drikke vannet fra springen igjen. Vi anbefaler alle abonnenter å spyle ut sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær hovedinntaket som mulig, for eksempel utekran. Ved misfarget vann la det renne til det klarner. 
 
Vi har fulgt planen for utfasing av 125-bassenget, alle varslede tiltak er gjennomført og grundig testet ut.

Hvilke tiltak er gjort for å koble ut høydebasseng Øvre Kleppe 125?

 • Omkobling av områder til Ingersvatn vannverk
 • Forsyne områder via andre ledninger enn normalt
 • Forsyne områder fra andre høydebasseng enn normalt
 • Endring av trykksoner
 • Etablering av nye reduksjonsventiler
 • Etablering av midlertidige vannledninger oppå bakken (dobbel sikring ved vannledningsbrudd)
 • Etablering av ny pumpestasjon innvendig i Kleppe vannverk
I ettertid er det nødvendig med ytterligere tiltak på ledningsnettet for å forbedre sikkerheten i vannforsyningen. Blant annet skal det etableres en ny vannledning gjennom tunnelen som i dag er høydebasseng Øvre Kleppe 125. 

Vedrørende Nipa høydebasseng

Nipa høydebasseng (Hetlevik) er nå det siste fjellbassenget som er i bruk, det settes ut av drift i løpet av september. 
 

Oppdatert 13. september

Vi er i rute med arbeidet for å oppheve kokevarselet for de siste abonnentene som fortsatt er berørt. 

Etter planen blir det oppheving av kokevarselet 16. september. Det sendes varsel om dette.

Erstatningssaker

Vi har fått henvendelser rundt erstatning etter vannsaken i sommer.

Vi jobber med å avklare dette med forsikringsselskapet, og vil informere mer så snart vi får svaret.

Informasjonsmøte

Husk informasjonsmøte om sikker vannforsyning 18. og 19. september.


Oppdatert 12. september

Informasjonsmøte - sikker vannforsyning

Hvordan jobbes det med sikker vannforsyning til innbyggerne på Askøy?

Vi har vært gjennom en tøff og alvorlig sommer, der vannet til abonnenter ved Kleppe vannverk forårsaket et større smitteutbrudd.

Hva gjøres for å sørge for at dette ikke skal skje igjen?

Det er noe av det du kan få svar på under informasjonsmøtene.

Vi holder to møter:

 • onsdag 18. september klokken 19-21 på Kleppe bedehus
 • torsdag 19. september klokken 19-21 på Follese skole

Innholdet på møtene er det samme. Det arrangeres to ganger, for å møte innbyggerne på ulike steder. Det gir også kortere reisevei.

Velkommen.


Status 5. september

Delvis oppheving av kokevarsel

Vi følger den oppsatte planen for trinnvis oppheving av kokevarselet. Fra torsdag 5. september kan de som bor i følgende områder drikke vannet fra springen: 
 
 • Olahaugen
 • Solhola
 • Strand
 • Deler av Kleppestø
 • Holmedalen
 • Myrane
 • Lønvarden
 • Deler av Krokåsdalen
 • Flagget
 • Deler av Kvernhusdalen
 • Basneset
 • Deler av Hetlevik

Se oversikt over områdene merket med gult i kartet under.

Spyl ut private vannledninger

Vi anbefaler alle abonnenter å spyle ut sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær hovedinntaket som mulig, for eksempel utekran. Ved misfarget vann la det renne til det klarner. 

Fortsatt kokevarsel for noen

De som bor i området merket med rødt (se kart under), må fortsatt koke vannet. Vi takker for samarbeidet og beklager ekstraarbeidet dette påfører deg og din familie.

Arbeidet med å fase ut høydebassenget som forårsaket problemene pågår for fullt. Det er planlagt opphevet 16. september.

For mer informasjon om arbeidet som er utført, se lenger ned i teksten under overskriften "Utkobling av høydebasseng i fjell".

Status 2. september klokken 9.00

Noen få husstander innerst i Tøssedalen har fått varsel om at vannet vil være borte frem til ca klokken 15 i dag, mandag 2. september. Dette skjer i forbindelse med legging av provisorisk ledning i strekket som mangler til høydebassenget på Dyrdalsfjellet. De 8 husstandene det gjelder er varslet.


Status 30. august

Arbeid med utkobling av høydebasseng i fjell og plan for oppheving av kokevarsel

Plan for oppheving av kokevarsel

Basert på pågående arbeider med utkobling av høydebasseng Øvre Kleppe 125, er det laget en plan for oppheving av kokevarsel i to trinn:

1. For følgende områder er det planlagt å oppheve kokevarselet 5. september 2019*: Olahaugen, Solhola, Strand, deler av Kleppestø, Holmedalen, Myrane, Lønvarden, deler av Krokåsdalen, Flagget, deler av Kvernhusdalen, Basneset og deler av Hetlevik.

2. For følgende områder er det planlagt å oppheve kokevarselet 16. september 2019*: Deler av Kvernhusdalen, Kleppe, Krokås, Juvik og Horsøy

*Merk: Datoene kan bli endret dersom noe uforutsett inntreffer. Alle abonnenter vil bli varslet med SMS når kokevarselet for deres område blir opphevet.

Kartet nedenfor viser plan for oppheving av kokevarsel:

 • Gult område: Kokevarsel er planlagt opphevet 5. september 2019
 • Rødt område: Kokevarsel er planlagt opphevet 16. september 2019

 

pdf Oversiktkart plan for oppheving av kokevarsel (5.42 MB)

pdf Delområde1 - Kleppestø, Myrane, Holmedalshammaren, Olahaugen (3.73 MB)

pdf Delområde2 - Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, deler av Krokåsdalen (8.39 MB)

pdf Delområde3 - Kleppe, Krokås, Juvik, Horsøy, deler av Hetlevik og Basneset (9.12 MB)

Grunnet at vi ikke alltid kjenner tilknytningspunktet til privat stikkledning, kan avgrensingen av området være unøyaktig enkelte steder. Hvis du fortsatt er usikker på om din bolig er berørt anbefales det å koke vannet.


Utkobling av høydebasseng i fjell

Askøy kommune har de siste årene hatt 4 høydebassenger i drift som ligger i fjell. Det har vært fokus på å koble ut disse fordi de utgjør en risiko for at forurensing tilføres rent drikkevann gjennom sprekker i fjellet. Utbruddet av vannbåren smitte juni 2019 var mest sannsynlig forårsaket av innlekking av overflatevann til høydebasseng Øvre Kleppe 168. Gjeldende kokeanbefaling for deler av forsyningsområdet til Kleppe vannverk ble utløst av funn av E. coli i vannprøver fra høydebasseng Øvre Kleppe 125. Disse hendelsene gjør at alle høydebasseng i fjell nå vil bli koblet ut så fort som mulig. Status for dette arbeidet og planlagte arbeider videre er som følger:

Svartedalen høydebasseng

Dette var et mindre høydebasseng i fjell ovenfor Florvåg/Bakervågen som ble koblet ut for rundt 3 år siden. Bassenget vil ikke bli satt i drift igjen.

Høydebasseng Øvre Kleppe 168

Utbruddet av vannbåren smitte ble oppdaget 6. juni 2019. Ut i fra lokaliseringen av sykdomstilfellene ble dette høydebassenget mistenkt som en mulig kilde til utbruddet, og det ble derfor koblet ut allerede påfølgende dag 7. juni 2019. Bassenget vil ikke bli satt i drift igjen. Utkobling var mulig ved å forsyne Øvre Kleppe fra nytt høydebasseng på Dyrdalsfjellet, men medførte at de som bor øverst på Øvre Kleppe fikk dårlige trykkforhold.

Høydebasseng Øvre Kleppe 125

Bassenget består av en 380 meter lang tunnel gjennom fjellet under Øvre Kleppe. Det har et stort forsyningsområde, både på østsiden og vestsiden av Øvre Kleppe. Forsyningsområdet er identisk med områdene der det nå er kokeanbefaling.

Det er behov for å gjennomføre flere tiltak på ledningsnettet for å kunne koble ut dette bassenget samtidig som sikkerheten i vannforsyningen opprettholdes. Tiltakene omfatter blant annet:

- Omkobling av områder til Ingersvatn vannverk
- Forsyne områder via andre ledninger enn normalt
- Forsyne områder fra andre høydebasseng enn normalt
- Endring av trykksoner
- Etablering av nye reduksjonsventiler
- Etablering av midlertidige vannledninger oppå bakken
- Etablering av ny pumpestasjon innvendig i Kleppe vannverk

Med unntak av ett tiltak er alle disse tiltakene planlagt ferdigstilt 5. september 2019. Etablering av ny pumpestasjon innvendig i Kleppe vannverk er det mest omfattende av tiltakene og er planlagt ferdigstilt 16. september. Bassenget kan da kobles ut av drift og vil ikke bli satt i drift igjen. Datoene kan bli endret dersom noe uforutsett inntreffer.

Når disse tiltakene er ferdigstilt og bassenget er koblet ut av drift, er det i ettertid nødvendig med ytterligere tiltak på ledningsnettet for å forbedre sikkerheten i vannforsyningen. Blant annet skal det etableres en ny vannledning gjennom tunnelen som i dag er høydebasseng Øvre Kleppe 125.

Nipa høydebasseng

Bassenget er et mindre fjellbasseng mellom Follese og Hetlevik. Også her er det nødvendig med ulike tiltak på ledningsnettet før det kan kobles ut. Det er ikke funnet avvik i vannprøvene som tas flere ganger i uken på Nipa, og utkobling av Øvre Kleppe 125 er derfor prioritert foran disse arbeidene.

Nødvendige arbeider er planlagt ferdigstilt 30.09.2019. Bassenget blir da koblet ut av drift og vil ikke bli satt i drift igjen. Datoen kan bli endret dersom noe uforutsett inntreffer.


Status 22. august klokken 13.30

Det er fortsatt kokevarsel for deler av abonnentene til Kleppe vannverk. Det er beklagelig, og vi skal forklare litt mer om årsaken under.

Vi forstår veldig godt den frustrasjonen det er å ikke kunne få trygt og godt vann i springen.

Ulike løsninger for å fase ut 125-bassenget

Årsaken til det pågående kokevarsel for deler av forsyningsområdet til Kleppe vannrenseanlegg, er funn av bakterier i fjellbasseng på Øvre Kleppe (125-bassenget) i begynnelsen av august.

Det arbeides med ulike løsninger for å permanent fase ut 125-bassenget, og dette ønsker vi å få gjort så raskt som mulig.

Før vi kan stenge 125-bassenget, slik at ingen lenger får vann herfra, kreves det at vi må gjøre en del midlertidige tiltak. Disse må testes på tilfredsstillende vis, slik at vi er trygge på at alt skal fungere.

Hva blir gjort?

Tiltakene det arbeides med er blant annet montering av reduksjonsventiler, pumper og midlertidige ledninger. Det kan være aktuelt å montere midlertidige vannledninger oppå bakkenivå inntil permanent løsning blir ferdigstilt.

Dette er særlig aktuelt der det er behov for å redusere risiko for avvik i vannleveransen.

Må ha sikker vannforsyning

Vårt hovedmål er å raskest mulig stenge ned 125-bassenget. Men vi må sikre at det ikke oppstår risiko som kan sette vannforsyningen i fare. Dette må kartlegges nøye, og det tar dessverre tid.

Sonevis utkobling

Tiltakene vi må gjøre før vi kan oppheve kokevarselet må altså testes ut i trygge former. Det jobbes også med å legge til rette for sonevis utkobling av høydebassenget. Det vil si at vi kan koble på hus etter hus til en ny løsning.

Ekstra klor

Tilsetting av klor i Kleppe vannverk er et ekstra sikringstiltak, og vil tidligst avsluttes når 125-bassenget er utkoblet.

Vanskelig å gi en dato

En eksakt dato for oppheving av varselet er vanskelig å fastslå, siden vi må være sikre på at løsningene som skal erstatte bassenget er stabile og velfungerende.

Vi kan med stor sannsynlighet si at fremdriften blir vesentlig kortere enn den tidsplanen som tidligere var antydet (4-6 måneder).

Vi kommer med mer oppdatering etter hvert som vi ser at nye tiltak fungerer. Husstander som kobles om vil varsles.

Vanntanker utplassert

 • Kleppestø barneskole
 • Helsetunet
 • Myrane Kanvas barnehage
 • Øvre Strand
 • Kleppe skole
 • Kleppestø ungdomsskole
 • Læringsverkstedet, Kleppe barnehage
 • Læringsverkstedet, Du-og-jeg barnehage (bak Rema 1000, Juvik)
 • Læringsverkstedet, Du-og-jeg barnehage, Ospedalen
 • Flaggmyra 8, Flagget

Du kan også hente vann fra utekran på

 • rådhuset, Kleppestø
 • Strusshamn skole (øvre plass, på skoleveggen)
 • Hetlevik skole (nedre inngang)

 


Status 15. august

Ønsker å fase ut fjellbasseng

Vi har besluttet at anbefalingen om å koke drikkevannet fra Kleppe vannverk opprettholdes. Anbefalingen vil gjelde frem til det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet kan tas i bruk, enten gjennom midlertidige løsninger eller på permanent basis.

Pr i dag er det usikkert når dette kan skje.

Vil fase ut 125-bassenget

En permanent løsning med å ta i bruk Dyrdalsfjellet fullt ut vil ta noe tid. Derfor arbeides det også med midlertidige løsninger for å fase ut basseng 125.

– Vi ønsker å koble ut 125-bassenget trinnvis, slik at vi kan begrense bruken av dette bassenget, sier leder for Vann og avløp. Anton Bøe.

Det er aktuelt å koble om forsyningen for enkelte områder. Dette er komplisert arbeid og vi vil komme tilbake med informasjon når det eventuelt kan skje. Det arbeides også med andre midlertidige løsninger for å fase ut basseng 125 raskere.

Frykter innsig av forurenset vann

Prøveresultatene som foreligger, viser ikke funn av bakterier som normalt utløser kokevarsel. Men erfaringene viser nå at det er fare for innsig av forurenset vann i basseng 125. Vi kan derfor ikke utelukke at dette kan skje igjen.

Fortsetter utvidet prøveprogram

Prøveprogrammet fortsetter som nå, med 14 prøvepunkter hver tirsdag og torsdag. Dette i tillegg til ordinere prøvetakninger mandager.

Kommunen vil som før benytte SMS-varsling til berørte abonnenter og opplyse fortløpende om situasjonen på hjemmesiden og på Facebook.

Mattilsynet er orientert om beslutningen


Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset.

Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Ved ledningsbrudd, trykkfall eller funn av eventuell forurensning av drikkevann er rådet at vi skal gi kokevarsel.

Det tar ca. et døgn å få analysert vannprøver og få klarhet i om det virkelig er forurensning.

Her er råd vedrørende bruk av vann, både for inntak (drikke/mat) samt vann til hygiene og renhold.

Foruten til drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter må lages av kokt vann
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Man kan dusje og bade som normalt ved kokeanbefaling, men har man dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad) og at man tørker seg godt etterpå. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann og tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig. For å oppnå god desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. La oppvasken stå og lufttørke.
 • Klesvask på vanlig måte. Når klærne er vasket kan de tørkes på vanlig måte eller i tørketrommel.
 • Renhold i huset
 • Annen bruk hjemme

Barn bør ikke leke med forurenset vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i plaskebasseng i perioder med kokevarsel.

Kilde Folkehelseinstituttet: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?


Kart over varslet område

Grunnet at vi ikke alltid kjenner tilknytningspunktet til privat stikkledning, kan avgrensingen av området være unøyaktig enkelte steder. Hvis du fortsatt er usikker på om din bolig er berørt anbefales det å koke vannet. For ytterlig informasjon ta evt kontakt med leder for Vann og avløp: Anton Bøe tlf. 970 51 799.

pdf Delområde 1 - Kleppestø, Myrane, Holmedalshammaren, Olahaugen (6.72 MB)

pdf Delområde 2 - Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, deler av Krokåsdalen (8.77 MB)

pdf Delområde 3 - Kleppe, Krokås, Juvik, Horsøy, deler av Hetlevik og Basneset (10.91 MB)


Status - torsdag 15. august klokken 9.30

Kokevarsel opprettholdes for abonnenter ved Kleppe vannverk

Askøy kommune har besluttet at anbefalingen om å koke drikkevannet fra Kleppe vannverk opprettholdes. Anbefalingen vil gjelde frem til det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet kan tas i bruk, enten gjennom midlertidige løsninger eller på permanent basis.

Pr i dag er det usikkert når dette kan skje.

Vil fase ut 125-bassenget

En permanent løsning med å ta i bruk Dyrdalsfjellet fullt ut vil ta noe tid. Derfor arbeides det også med midlertidige løsninger for å fase ut basseng 125.

Det er aktuelt å koble om forsyningen for enkelte områder. Dette er komplisert arbeid og vi vil komme tilbake med informasjon når det eventuelt kan skje. Det arbeides også med andre midlertidige løsninger for å fase ut basseng 125 raskere.

Frykter innsig av forurenset vann

Prøveresultatene som foreligger, viser ikke funn av bakterier som normalt utløser kokevarsel. Men erfaringene viser nå at det er fare for innsig av forurenset vann i basseng 125. Vi kan derfor ikke utelukke at dette kan skje igjen.

Fortsetter utvidet prøveprogram

Prøveprogrammet fortsetter som nå, med 14 prøvepunkter hver tirsdag og torsdag. Dette i tillegg til ordinere prøvetakninger mandager.

Kommunen vil som før benytte SMS-varsling til berørte abonnenter og opplyse fortløpende om situasjonen på hjemmesiden og på Facebook.

Mattilsynet er orientert om beslutningen.

Pressekontakt: leder for Vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe. Telefon 970 51 799.


Status - onsdag 14. august klokken 16.00

På grunn av mange politiske møter som varer utover dagen må vi ta et nytt møte om kokevarselet i morgen (torsdag) klokke  8.00  

Det er ikke gjort nye funn, som normalt ville gitt kokevarsel.


Status - tirsdag 13. august klokken 14.00

På grunn av forsinket svar på vannprøvene må vi dessverre utsette til i morgen for å avgjøre om vi kan oppheve kokevarselet som nå er for 5000 abonnenter til Kleppe vannverk.

– Vi har levert svært mange vannprøver siden vannsaken i sommer. Det har vært viktig både for å få enda oftere kontroll, og for å trygge innbyggerne om at man kan stole på informasjonen som kommer fra oss. Vi tar prøver hver mandag, tirsdag og torsdag, og når møtet blir utsatt til i morgen, så får vi samtidig med denne ukens prøveresultat, forklarer Anton Bøe, sjef for vann og avløp.

Frem til nå har alle prøvene fra Kleppe vannverk vært fine. Kokevarselet opprettholdes for at vi skal være helt sikre før det opprettholdes. Dette vet vi i morgen, onsdag.


Status - mandag 12. august kl. 08:00

Vanntank flyttet

Vanntanken som har stått på Myrane idrettsplass er flyttet til Øvre Strand, se bildet

Resultat fra prøver som ble tatt ut 8. august er analysert på E. coli og koliforme bakterier. Alle svar er ok

Plassering av vanntank på Øvre Strand - 12. august 2019

Status - torsdag 8. august kl. 14:30

Kokevarselet opprettholdes

Selv om vi har fått gode prøveresultater opprettholder vi anbefalingen om å koke drikkevannet. Dette gjør vi for å følge situasjonen over litt lengre tid. Ny vurdering vil bli gjort tirsdag 13. august på ettermiddagen.

Kommunen holder fortløpende kontroll med drikkevannet. Kleppe vannverk og særlig basseng 125 blir sjekket nøye. Det er ikke funnet indikasjoner på forurensning i noen prøver som er tatt etter 2. august. Lørdag 3. august ble det også testet for campylobacter uten at det ble gjort noen funn.

Inn til videre sjekker vi daglig for E.coli, koliforme bakterier, clostridium perfringens og intestinale enterokokker. Resultatene blir satt inn i tabellen etter hvert.

For informasjon: kontakt Anton Bøe, leder Vann og avløp, 970 51 799

Områder som er berørt av kokevarselet


Prøver som ble tatt 6. august

Koliform, E. coli, Enterokokker og Clostridium er vurdert på alle 14 punkt: Resultat = OK


Statusrapport onsdag 7. august kl. 15:00

Prøver tatt ut 03.08.2019 fra HB 125 og Kleppevegen 23A er analysert for Campylobacter og viser ingen funn.


Statusrapport tirsdag 6. august kl 15:30

Det ble tatt vannprøver i løpet av helgen og mandag. Disse viser ingen forekomster av E.coli.

Kommunen opprettholder likevel anbefalingen om å koke drikkevannet fordi vi vil avvente flere ulike analyser i løpet av de neste dagene.

Alle som har fått SMS-varsel om koking er omfattet av varselet. Nye oppdateringer vil komme etter hvert som vi får prøveresultater.

Ny vurdering av kokevarselet vil bli tatt torsdag ettermiddag denne uken.


Her finner du vanntankene 
Statusrapport tirsdag 6. august kl: 13:00

Vogner med vanntanker er satt ut på følgende åtte steder:

 • Kleppestø barneskole
 • Helsetunet
 • Myrane Kanvas barnehage
 • Myrane idrettsanlegg
 • Kleppe skole
 • Læringsverkstedet, Kleppe barnehage
 • Læringsverkstedet, Du-og-jeg barnehage, (bak Rema 1000, Juvik)
 • Læringsverkstedet, Du-og-jeg barnehage, Ospedalen
 

Statusrapport tirsdag 6. august kl. 09:30

Prøveresultatene fra ordinært prøveoppsett 1. august og og ekstraordinære prøver den 2. og 4. august er lagt inn i tabellen.

Lørdag 03.08.2019 tatt ut prøve av campylobacter – resultat foreligger ikke.

Søndag 04.08.2019 Ekstraordinært prøveoppsett – resultat for 125 HB, Kleppe behandlingsanlegg rent vann, Kleppe barneskole, Kleppevegen 23A og Gamle Krokås HB. Alle ok.


Statusrapport mandag 5. august kl. 14:30

Det ble tatt nye vannprøver i løpet av helgen. Disse viser ingen forekomster av E.coli.

Kommunen opprettholder likevel anbefalingen om å koke drikkevannet fordi vi vil avvente flere analyser i løpet av de neste dagene.

Alle som har fått SMS-varsel om koking er omfattet av varselet. Nye oppdateringer vil komme etter hvert som vi får prøveresultater.


Tabell med prøveresultatene fra Kleppe vannverk

Tabellen vil bli oppdatert etter hvert som vi får svar på analysene.


Statusrapport lørdag 3. august kl. 18:00

Nå foreligger resultatene fra to av prøvene som ble tatt i går.

Det er fortsatt forekomst av E.Coli i en prøve fra basseng 125 Øvre Kleppe, men mindre enn i prøven som ble tatt på torsdag. Flere prøveresultater vil komme på mandag.

Kommunen anbefaler at abonnentene fortsatt koker drikkevannet.


Pressemelding

(Publisert fredag 2. august kl. 18:00)

Det er fredag ettermiddag sendt ut kokevarsel til abonnenter i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Basneset, deler av Hetlevikvegen, Myrane, deler av Øvre Kleppe-vegen, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen. (se vedlagt kart) Totalt er 5 450 personer berørt av varselet. Bakgrunnen er at prøver tatt torsdag 1. august viser funn av E.coli-bakterier i drikkevannet fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe.

Det kan ta litt tid før alle SMS-varsel kommer frem på grunn av datatrafikken  

Det er ikke meldt om sykdomstilfeller som følge av forekomsten. Hensikten med å koke vannet er å forebygge mulig sykdom.

Forekomst av E.coli i høydebassenget er antatt ha sin opprinnelse i overflatevann som har lekket inn i bassenget i forbindelse med den store nedbørsmengden natt til onsdag, 

Kommunen har hatt kontakt med Mattilsynet før utsending av varsel.

Det er tatt nye prøver fredag 2.august. De første svarene på disse vil foreligge lørdag den 3.8., men noen svar vil ikke foreligge før over helgen. Da vil kommunen på nytt vurdere situasjonen. Abonnentene bes følge med på kommunens hjemmeside. Ny SMS vil bli sendt ut når kokevarselet oppheves.

Kommunen tar nå drikkevannsprøver hver tirsdag og torsdag på 14 ulike punkt i ledningsnettet. Prøvene fra 1.august var tatt etter denne rutinen og det ble gjort funn i to av disse.

Det har nylig vært meldt om mulig sykdom i forbindelse med bading. Kommunen kan ikke se at dette har noen sammenheng med funnene i drikkevannet.


For mer informasjon:
Pressekontakt er leder for Vann og avløp: Anton Bøe, mobil 970 51 799

Områder som er berørt av kokevarselet