Kleppe vannverk illustrasjon

Vi får en del spørsmål om hva drikkevannet er tilsatt. Det skal vi prøve å svare ut her.

Vi har tidligere skrevet om klor og smak: Informasjon om klor

Hva tilsettes vannet?

Vi har ingen analyserapport over hva vannet er tilsatt. Men vi benytter 4 til 5 ulike kjemiske tilsetningsstoffer i behandlingsprosessen. Noen ord og uttrykk er veldig tekniske. De skal vi gjøre et forsøk på å forklare.

Aluminiumsulfat

Et tørt granulat som blandes ut på anlegget til konsentrert væske. Væsken tilsettes vannet. Aluminiumsulfat benyttes til å danne fellbare fnokker (partikler) sammen med andre stoffer i råvannet.

Kalk

Tørt pulver som blandes ut i anlegget til konsentrat. Væsken blir altså litt som "konsentrert saft", som må blandes ut med vann. Kalk benyttes til å regulere pH inn i området hvor fnokkene (partiklene) oppnår størst robusthet.

Robusthet i denne sammenhengen er evnene til å motstå oppbrytning tilbake til mindre enheter dersom partiklene blir utsatt for mekaniske påkjenninger.

pH er et mål på vannets surhet, hvor 7 er nøytralt.

CO2

Flytende gass. CO2 omgjøres til gass for å kunne tilsettes i vannet. Gassen bidrar til at alkaliteten på vannet heves.

Alkalitet er et mål på vannets evne til å motstå endringer i pH.

Polymer

Tørt pulver som blandes ut på anlegget til konsentrat (konsentrert væske). Polymer bidrar til at fnokkene (partiklene) får økt robusthet og at de etablerer enda større kolloider. Det vil si at de binder seg sammen, slik at partiklene blir større, og da blir enklere å fange opp/skille ut.

Klor/natriumhypokloritt

Ferskvare i væskeform med høy konsentrasjon. Blandes ut på anlegget til en anvendbar konsentrasjon i væskeform.

NB! Klor benyttes til desinfeksjon av drikkevannet dersom andre desinfeksjonstrinn ikke virker tilfredsstillende. Dette er ikke et tilsetningsstoff som benyttes hele tiden: informasjon om klor

Desinfeksjonseffekten av klor vil ha virkning utover i ledningsnettet hvis klormengden er stor nok. Smak av klor langt ute i ledningsnettet kan være restprodukter av organisk stoff som har vært i kontakt med klor (se lenke over).


Les mer om vannrensing i Store norske leksikon: Vannrensing


inneholder drikkevannet aluminiumrester fra renseprosessen?

Vannet inneholder aluminiumrester etter rensing. Grenseverdien i Drikkevannsforskriften sier at vann renset med aluminium ikke skal inneholde mer enn 200mikrogram/l etter rensing. Siste tall fra Kleppe vannbehandlingsanlegg er 72mikrogram/l.

Rusk og rask (stort sett planterester) i vannet klumper seg sammen når kjemikaliene tilsettes. Det dannes store enheter som på et filter kan sees og holdes igjen ved hjelp av filteret.

Med faste intervaller tilbakespyles filteret. Det vil si at det vaskes motsatt vei, og all skitt og smuss skylles vekk slik at nytt vann kan filtreres gjennom. En slik periode kalles en filtersyklus.

I enhetene som fanges av filteret er det humus, kjemiske stoffer og mikroorganismer. Sammen med det som er i vannet naturlig, blir også de fleste av stoffene vi tilsetter holdt tilbake. Dette er stoffer som blir vasket ut i filtervasken.