Illustrasjon fra kommunestyret

Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av budsjettet, etter at kommunestyret 10. januar vedtok å sende budsjettvedtaket til vurdering. Bakgrunnen var blant annet to paragrafer i kommuneloven som tar opp realismekrav og forsiktighetskrav.

Svaret kom 5. februar:

«Askøy kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2019 er lovleg. Askøy kommunestyre sitt vedtak om økonomiplan 2019 - 2022 er ulovleg.»


Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i møtet i desember 2018 å ta bort eiendomsskatten fra og med i år. I 2017 var eiendomsskatten på 51,4 millioner kroner, og i 2018 på 54,9 millioner kroner.

Vedtaket om å fjerne eiendomsskatten betyr at det må brukes av disposisjonsfondet i 2019 og 2020. Det vil være svært vanskelig og krevende å dekke inn et så stort inntektsbortfall som eiendomsskatten utgjør, samtidig som man oppfyller krav til balanse og realisme i budsjett og økonomiplan, skriver Fylkesmannen:

- «Dette må bli sett i lys av at kommunen både har eit lågt ordinært skattenivå og eit høgt gjeldsnivå. Det vil vere ein stor risiko for at kommunen sine lovpålagde tenester til inn-byggjarane ikkje i tilstrekkeleg grad vil bli oppfylte.

Innsparingstiltaka vil for ein stor del ikkje kunne gi heilårseffekt i år. Auka bruk av disposisjonsfondet, utover det som er lagt til grunn i vedtaket, er sannsynleg allereie i år. Vår vurdering er at både budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 i stor grad er avhengig av bruk av disposisjonsfond for at det skal vere realistisk å oppnå årleg balanse.»'


Lovlig for 2019

For budsjett 2019 er det i kommunestyrevedtaket lagt opp til bruk av disposisjonsfond med 44,2 millioner kroner. I følge Fylkesmannen er det sannsynlig at den faktiske bruken av disposisjonsfondet i 2019 vil bli vesentlig større enn dette:

- «Det er likevel sannsynleg at samla bruk av disposisjonsfondet i år vil bli mindre enn det er midlar på fondet ved utgangen av 2018, som pårekna er om lag 125 millioner kroner, slik at pårekna driftsunderskot i år kan bli dekt med bruk av fondet i 2019. Fylkesmannen ser det med andre ord som sannsynleg at kommunen vil ha tilstrekkeleg stort disposisjonsfond i år til å dekka pårekna netto driftsunderskot i 2019. Fylkesmannen konkluderer etter dette med at Askøy kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2019 etter vår meining er lovleg.»


Svekkede lovpålagte tjenester

Fylkesmannen skriver videre at han ser det som umulig for Askøy å dekke inn det store inntektsbortfallet knyttet til eiendomsskatten, både i vedtatt budsjett og økonomiplan, uten i stor grad å bruke av disposisjonsfondet:

- «Dersom kommunen skal kunne dekka inn dette inntektsbortfallet, vil det i stor grad svekka lovpålagde kommunale tenester. Dette er vurdert i lys av kommunen sine økonomiske utfordringar, både låge skatteinntekter og høgt gjeldsnivå.»

- «Det er sannsynleg at kommunen i siste del av økonomiplanperioden, år 2021 - 2022, ikkje lenger vil ha tilstrekkeleg med midlar på disposisjonsfondet til å dekka pårekna driftsunderskot. Pårekna og sannsynleg bruk av disposisjonsfondet i 2019 og 2020 vil vere så stor at det ikkje er tilstrekkeleg driftsreserve i dei to siste åra i økonomiplanen, det vil seie i 2021 og 2022, til å dekka pårekna netto driftsunderskot. Vår vurdering er difor at vedteke økonomiplan er i strid med kommunelova § 44 nr. 3 sitt krav til realisme.»


Les hele svaret fra fylkesmannen

Her er brevet fra Fylkesmannen i Vestland.