Illustrasjonsfoto fra Miljødirektoratet og NVE om Oljefri

1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslipp.

Askøy kommune sendte brev til eiere av oljetanker på Askøy allerede i 2013 og 2014, med invitasjon til folkemøter i samarbeid med oljefri.no.

Forurensningsfare

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann.

Ute på befaring

- Vi har registeret 842 tanker med status «i bruk», og antall ildsteder er omtrent det samme som antall tanker. 94 tanker er sanert og 81 er fjernet i perioden 2017 til 2019, sier Henrik Grindheim, feiermester i Askøy Brann & Redning.

- Erfaringsmessig vet vi at det er mindre en 5 prosent av de oljefyrte ildstedene som er i bruk, dette er informasjon vi får fra eiere under feiing og tilsyn på boliger i kommunen.

Kommunen informerer huseiere som har oljefyrt ildsted om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming, og om metoder for sikring av nedgravde oljetanker, fjerning og sanering.

- De aller fleste vi snakker med under feiing og tilsyn har fått med seg at det blir forbudt å bruke mineralolje i 2020, forteller Grindheim.

Hva er kommunens myndighet og plikt i oljefyrforbudet?

Forskriften gir oversikt over hvem som har ansvar for hva, når det gjelder forbud mot oljefyring. Kort oppsummert:

 • Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for at forbudet overholdes
 • Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) veileder om forbudet
 • NVE fører tilsyn med forsyningssikkerhet
 • Kommunen
  • fører tilsyn med at forbudet overholdes § 9
  • kan innhente kundelister fra oljeselskaper (omsettere) § 10
  • kan gebyrfinansiere tilsynet (selvkost) § 11
  • mottar søknader om unntak av særlige grunner § 12
 • Fylkesmannen er klageinstans for vedtak gjort av kommunen

Har du spørsmål til regelverket, og hva forbudet omfatter?

Les mer her: Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger