Tildeling av Askøy kommunes folkehelsepris for 2018. På bildet: Rafael Cobo, utvaalgsleder oppvekst, biblioteksjef Irene Hantveit og Miriam Haavik, utvalgsleder levekår.Askøy folkebibliotek fikk Folkehelseprisen for 2018. Prisen ble overlevert til biblioteksjef Irene Hantveit på Askøykonferansen . 

I sin begrunnelse sier juryen 

Biblioteket har gjennom systematisk arbeid utviklet seg fra å være en institusjon for utlån til å bli et levende kultursenter med en rekke åpne aktiviteter for askøyinnbyggerne i alle aldre. Det arrangeres jevnlig teater og opplesning for barn og unge, tospråklige eventyrstunder, språkkafé, utstillinger, konserter, kurs og debattkvelder med mer.

Alle våre innbyggere skal, uavhengig av alder, livsfase, etnisitet og fysisk funksjon ha mulighet til å delta i samfunnet. Åpne sosiale møteplasser og aktiviteter er derfor av stor betydning for folkehelsearbeidet i kommunen vår. 

I tildelingen av prisen legges det særlig vekt på at biblioteket sine aktiviteter er varierte og når flere grupper i Askøy sin befolkning, og på denne måten kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Biblioteket bidrar også til å fremme det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen ved å støtte opp om, og supplere andre avdelinger sine tilbud og aktiviteter.  


Om Folkehelseprisen

Formålet med prisen er å inspirere kommunens fagavdelinger og ansatte til å prioritere et systematisk og langsiktig arbeid for folkehelsen. Dette gjelder både forebygging, helsefremmende tiltak og sosiale forhold som har betydning internt i kommunen.

For Askøy kommune som organisasjon er målet å jobbe systematisk for å gi innbyggerne god helse hele livet.

Hvem kan få prisen?

Folkehelseprisen skal gis til en avdeling, et fagområde eller en enhet (stor eller liten) som i løpet av det siste året har

  • gjort en særlig innsats for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og / eller
  • gjort en særlig innsats for å fremme folkehelsearbeid i egen enhet.
    Kandidatens arbeid må bidra til et langsiktig og systematisk arbeid som gir innbyggerne flere gode leveår og som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Det er en fordel om innsatsen har overføringsverdi til andre avdelinger og fagområder. Folkehelseprisen kan ikke tildeles enkeltpersoner.

  • Prisen er et kunstverk og gratis frukt i tre måneder

Tidligere vinnere

2015 Aktivitetssenteret Rus og psykisk helsetjeneste
2016 Hanøy Forum barnehage
2017 Fagavdeling idrett og kultur


 Billedtekst

Biblioteksjef Irene Hantveit mottar Folkehelseprisen 2018 fra Rafael Cobo (utvalgsleder Oppvekst) og Miriam Haavik, utvalgsleder Levekår