Ulike kilder til støtte

 • Askøy kommune
 • Kulturminnefondet
 • Landbruksdirektoratet

Askøy kommune

 • Fagavdeling Kultur og idrett bidrar med råd om hvordan du søker til kommunens egne og til andre tilskuddsordninger.
 • Tilskudd fra kommunen vurderes etter skjønn.
 • Ingen særskilt søknadsfrist.
  Tilskuddsordninger

Kulturminnefondet

   • Tilskudd fra Kulturminnefondet gis ved søknad.
   • Ordningen er til for private eiere av verneverdige kulturminner, og søknadsfristen er 1. november.
   • Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.
   • Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
   • Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.
   • Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.
   • Les mer på kulturminnefondet.no

Landbruksdirektoratet

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

   • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.
   • Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Kontakt avdelingen

Kontaktinformasjon for Kultur og idrett

Back to top