Myrane infrastruktur illustrasjonIllustrasjon av ny infrastruktur på Myrane.

Hva

Det skal etableres ny gang- og sykkelveg, fortau og ny kollektivterminal på Myrane. Eksisterende avkjørsler skal stenges og en ny rundkjøring skal etableres. I tillegg kommer det ny bussholdeplass og "kiss and ride" for ungdomsskolen/videregående/idrettshall. Nytt gang- og sykkeltilbud kobles mot regionsenteret Kleppestø og vil bli en del av et sammenhengende gang- og sykkelnettverk på Askøy. 


Hvor

Kleppevegen ved Myrane, fra krysset til Nygjerdet og nordover forbi dagens kryss til Myrane. 


Hvorfor

I forbindelse med utbygging av ny videregående skole og idrettshall på Myrane er det behov for å etablere trafikksikker infrastruktur for gående og syklende og samtidig bedre forholdene for kollektivreisende ved å bygge nye holdeplasser. Det er mange ansatte og elever som reiser til/fra området i dag og andelen er forventet å øke i årene som kommer. Det er derfor et behov for å oppgradere infrastrukturen for gående, syklende og kollektivreisende slik at flere kan benytte seg av miljøvennlige transportmidler til/fra området. 


Hvem

Vestland fylkeskommune er byggherre for prosjektet. 


Når

Foreløpig byggestart er anslått til høsten 2023.


Tegninger/dokumenter

 

Back to top