Her kan du lese om de ulike planene og strategiene som legger føringer for Miljøløftet sitt arbeid på Askøy.

loading...
Sykkelstrategi for Askøy kommune 2022-2030

I 2022 ble Askøy kommune sin første sykkelstrategi vedtatt. Strategien legger føringer for en ambisiøs satsing på sykkel frem mot 2030. Hovedmålet er å ha en sykkelandel på 10% på Askøy i 2030. Strategien har definert fire innsatsområder for å lykkes med dette:

  • Gode fysiske anlegg
  • God drift og vedlikehold
  • Kommunikasjon og opplæring
  • Sykkelvennlig arealbruk 

Sykkelstrategien har også en handlingsdel med konkrete tiltak som skal gjennomføres på Askøy. Vi skal blant annet jobbe for å få flere sammenhengende gang- og sykkelveger i kommunen, tryggere sykkelparkering og gjennomføre målreettede kommunikasjonskampanjer for å oppmuntre flere til å benytte seg av sykkelen til og fra skole, jobb og på fritidsreiser. 

Les hele sykkelstrategien her.

Les handlingsdelen til sykkelstrategien her.

 

Sentrale dokumenter i Miljøløftet

Back to top