Farlig avfall

 • Dette er avfall som kan gjøre stor skade på naturen og mennesker, og derfor må leveres inn til et godkjent returpunkt for forsvarlig behandling.
 • På Askøy er dette Miljøstasjonen på Ravnanger.
 • Tjenesten er gratis for privatpersoner – opp til 1 000 kg pr år – inkluderer impregnert trevirke og asbest.
 • Askøy er en av 9 eierkommuner i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR).

Nedgravde oljetanker

Mellom 1950 – 1980 var det ganske vanlig å installere oljefyr/kamin i bolighus, med en nedgravd oljetank utenfor huset. I dag er det mindre vanlig at oljetankene er i bruk, blant annet på grunn av at prisen på å varme opp et bolighus med olje er blitt dyrere enn andre løsninger.

   • «Tomme» oljetanker vil som regel likevel alltid inneholde en liten oljerest.
   • Tankene blir eldre og eldre, og faren for forurensing øker dersom ikke eieren jevnlig kontrollerer tanken.
   • Dette er eierens ansvar.
   • Det er registrert over 500 nedgravde oljetanker ved bolighus på Askøy.
   • Lekkasje fra gamle oljetanker er et lokalt miljøproblem, og kan føre til forurensing av grunn og grunnvann.
   • Ved lekkasje fra tanken er det eier som er ansvarlig og som må dekke kostnader for å rette opp uhellet på egen og eventuelt andres grunn.

Oljefri

Prosjekt Oljefri.no arbeider for redusert bruk av oljefyring i Norge. Askøy kommune deltar i prosjektet - som et tiltak for å redusere klimagassutslipp og for å hjelpe eiere av oljetanker til å få kvalitetssikret informasjon og veiledning til å kunne fjerne oljetanken og gå over til mer klimavennlige oppvarmingsløsninger.

   • Askøy kommune har registrert mer enn 500 nedgravde oljetanker i kommunen.
   • Alle grunneiere med nedgravd oljetank som kommunen kjenner til har fått brev med informasjon om prosjektet.
   • Det er holdt informasjonsmøter i regi av Askøy kommune og oljefri.no om hvordan man fjerner oljetanken, alternative fornybare løsninger.
   • Slik informasjon finner man også på nettsiden til oljefri.

Forurenset grunn

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning (forurensingslovens §7). Dette gjelder også forurensing i grunnen. Dersom noen ønsker å grave eller bygge på et område hvor det kan være mistanke om forurensing, må området undersøkes før det graves eller bygges, og regelverket må følges.

Kontakt avdelingen


Back to top