Generelt

 • Ferdsel med motorfartøy på vann/innsjø er ikke tillatt i Askøy kommune i henhold til Motorferdselloven.
 • Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

Målgruppe

 • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
 • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

Vilkår

  • Du må søke om tillatelse til å benytte motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften.
  • Motorferdselloven
  • Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
  • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
  • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
  • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
  • Det skal mye til før en slik dispensasjon gis.
  • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
  • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).

Back to top