Generelt

 • Ferdsel med motorfartøy på vann/innsjø er ikke tillatt i Askøy kommune i henhold til Motorferdselloven.
 • Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

Målgruppe

 • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
 • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

Vilkår

  • Du må søke om tillatelse til å benytte motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften.
  • Motorferdselloven
  • Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
  • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
  • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
  • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
  • Det skal mye til før en slik dispensasjon gis.
  • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
  • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).
   • Naturmangfoldloven
   • Kommunen kan sette egne vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan bl.a. være knyttet til:
    • Trasé for motorferdsel
    • Antall turer
    • Tidsrom
    • Annet

    Vannskuter-kjøring

    • Bruk av vannskutere og liknende mindre fartøyer er regulert i Forskrift om bruk av vannskutere og lignende.
    • Fører av vannskuter (og lignende) har plikt til å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader.
    • Ved kjøring i farleder skal fartsretning følges.
    • Ved bruk gjelder bestemmelsene som er gitt i Lov fritids- og småbåter, herunder forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis med videre for fører av fritidsbåt.
    • Det vises også til Sjøveisreglene fastsatt i Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig reglene om vikeplikt mellom fartøy, samt Forskrift om fartsbegrensninger og Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel med videre innenfor oppmerkede badeområder.

     Begrensninger

     Det er ikke tillatt å kjøre vannskuter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

      1. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,
      2. i verneområder, og
      3. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

     Transportkjøring gjennom forbudsbeltet

      • Det er ikke tillatt med transportkjøring i verneområder, på elvestrekninger eller innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder.
      • Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltet for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltet.
      • Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled.
       • Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannskuteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter på følgende vilkår:
       • Det skal velges kortest mulig vei gjennom forbudsbeltet.
       • Man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land ved passering av øyer og holmer med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund, for å komme ut gjennom forbudsbeltet.
       • Man skal ikke kjøre i større hastighet enn 5 knop.
       • Det skal holdes så stø kurs som mulig.
       • Det er ikke tillatt med hopping på bølger, sikksakk-kjøring mellom andre fartøyer, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

     Vassdrag og innsjøer

       • Reglene for bruk av vannskutere og lignende på vassdrag og innsjø medfører at slik ferdsel ikke er tillatt på Askøy.
       • Unntak fra forbudet for politi, rednings- og ambulansetjeneste. Se forskriften om bruk av vannskutere og lignende for uttømmende liste.

     Kontakt avdelingen